Help

NEW ARTICLE

Chính sách Polyglot Club là gì?Các 'PolyglotClub Policy' được tóm gọn trong đoạn văn sau đây:

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
Chào mừng bạn đến PolyglotClub.com, một dịch vụ trực tuyến cho phép bạn thực hành ngoại ngữ và ngôn ngữ trao đổi. Bằng cách trở thành một thành viên PolyglotClub và bằng cách sử dụng các dịch vụ PolyglotClub.com, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản của dịch vụ, bạn không nên đăng ký với PolyglotClub.com.

ĐĂNG KÝ
Để đăng ký với PolyglotClub.com và để trở thành một thành viên PolyglotClub, bạn phải điền vào tất cả các lĩnh vực bắt buộc trong các hình thức đăng ký thông tin trung thực và chính xác.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Dịch vụ PolyglotClub.com là cho chỉ sử dụng cá nhân và phi thương mại.
Nó không phải là để sử dụng cho những mục tiêu nghề nghiệp hoặc thương mại.
Bạn không thể đưa ra nhận xét hoặc gửi bất kỳ hình thức nội dung đó là hoặc có thể là bất hợp pháp, bất hợp pháp, trái với mục đích của PolyglotClub.com, luật pháp và các quy định hiện hành hoặc các tiêu chuẩn đạo đức tốt.
Bạn không thể đề cập đến trên PolyglotClub.com bất kỳ thông tin cá nhân như địa chỉ email, số điện thoại, vv cho phép một thành viên PolyglotClub để liên hệ với một Thành viên khác PolyglotClub mà không sử dụng các dịch vụ PolyglotClub.com.
Trong khi PolyglotClub.com cấm nội dung, tài liệu đó, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn vẫn có thể được tiếp xúc với nội dung hoặc tài liệu như vậy và rằng bạn sử dụng các dịch vụ PolyglotClub.com có ​​nguy cơ của riêng bạn.
PolyglotClub.com có ​​quyền loại bỏ bất cứ nội dung hoặc tài liệu mà PolyglotClub.com xác định vi phạm hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên, quyền sở hữu khác hoặc các Điều khoản Dịch vụ.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG
Vật liệu từ PolyglotClub.com có ​​thể không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, đăng, hoặc truyền đi trong bất kỳ cách nào, mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của PolyglotClub.com.
Sửa đổi hoặc sử dụng các vật liệu cho bất kỳ mục đích nào khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của PolyglotClub.com.
Các tài liệu trong trang web này được cung cấp cho các mục đích hợp pháp.
Không danh hiệu quyền sở hữu trí tuệ cũng không được chuyển giao cho bạn, nhưng vẫn có PolyglotClub.com, những người sở hữu danh hiệu đầy đủ và hoàn chỉnh.
Bạn không thể sao chép hoặc truyền tải các nội dung của trang web này bằng điện tử hoặc bản sao cứng.
Bạn không thể thay đổi nội dung của trang web này theo cách nào.
Nếu bạn quan tâm trong việc sử dụng các nội dung của trang web này bằng bất cứ cách trừ như đã mô tả ở trên, xin vui lòng liên hệ với PolyglotClub sử dụng mẫu phản hồi của chúng tôi.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
PolyglotClub.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương gây ra bởi, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ việc không thực hiện, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai, chậm trễ trong hoạt động của truyền, virus máy tính, hoặc không đường.
PolyglotClub.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương, bao gồm nhưng không giới hạn, đặc biệt hay do hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng, các tài liệu trong trang web này, ngay cả khi có sự cẩu thả hoặc PolyglotClub. com đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy, hoặc cả hai.
Các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi mà pháp luật hiện hành có thể không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả.
Trách nhiệm của tổng PolyglotClub.com để bạn cho tất cả các tổn thất, thiệt hại, và nguyên nhân của hành động (trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn, do sơ suất), hoặc bằng cách khác) sẽ không được lớn hơn số tiền bạn trả tiền để truy cập vào trang web này.
Không có tiền về phía bạn sẽ được thực hiện bởi PolyglotClub.com.

SỞ HỮU PHẢN HỒI
Tất cả các nhận xét, đề nghị, ý tưởng, đồ họa, hoặc các thông tin khác gửi cho PolyglotClub.com thông qua trang web này sẽ mãi mãi là tài sản của PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com sẽ không được yêu cầu để điều trị bất kỳ thông tin phản hồi là bí mật, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý tưởng cho việc kinh doanh của mình (bao gồm nhưng không giới hạn, ý tưởng sản phẩm, hoặc quảng cáo) và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý như là kết quả của bất kỳ sự tương đồng mà có thể xuất hiện trong các hoạt động PolyglotClub.com của tương lai.
Nếu không có giới hạn, PolyglotClub.com sẽ có quyền sở hữu độc quyền của tất cả các quyền hiện tại và tương lai để các thông tin phản hồi của mỗi loại và thiên nhiên ở khắp mọi nơi.
Trừ khi có ghi chú phía dưới trong đoạn này, PolyglotClub.com sẽ được quyền sử dụng các thông tin phản hồi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc khác nào mà không có bồi thường đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác khi gửi phản hồi.
Thông tin nhận dạng cá nhân mà có thể được nhận tại trang web này được cung cấp tự nguyện của một người truy cập vào trang web này.
Thông tin này chỉ mang tính chất nội bộ và không được bán hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba của PolyglotClub.com hoặc cho các đối tượng khác, những người không tham gia vào các hoạt động của trang web này.
Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu bạn gửi, và bạn, không PolyglotClub.com, có trách nhiệm hoàn toàn cho các thông báo, bao gồm cả tính hợp pháp của nó, độ tin cậy, sự phù hợp, độc đáo, và bản quyền.

DISCLAIMER PHÁP LUẬT
Các tài liệu trong trang web này có thể bao gồm lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy.
PolyglotClub.com có ​​thể thay đổi hoặc cải thiện bất cứ lúc nào.
Các tài liệu trong trang web này được cung cấp 'như là' mà không có sự bảo đảm nào hoặc thể hiện hay ngụ ý, đến mức độ theo quy định của pháp luật cho phép tối đa áp dụng.
PolyglotClub.com chối mọi bảo hành hoặc khả năng bán và phù hợp cho một mục đích cụ thể.
PolyglotClub.com không đảm bảo rằng các chức năng chứa trong vật liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
PolyglotClub.com không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các tài liệu trong trang web này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy của họ, hoặc bằng cách khác.
Bạn (và không PolyglotClub.com) phải gánh toàn bộ chi phí của tất cả các dịch vụ cần thiết, sửa chữa hoặc sửa chữa.
Việc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn, trong phạm vi mà pháp luật hiện hành có thể không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý.

THAY ĐỔI ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ
PolyglotClub.com bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản của dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo.
Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại những điều khoản của dịch vụ do đó bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi.
Sự hiện diện của các thành viên trên PolyglotClub.com ngụ ý sự chấp nhận đầy đủ của tất cả các phiên bản hoặc sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ.
CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY
PolyglotClub.com hoặc bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào.
PolyglotClub.com có ​​thể chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức mà không cần thông báo nếu, trong bản án duy nhất của nó, bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hay điều kiện của thỏa thuận này.

CHI TIẾT KHÁC
Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện trái pháp luật, có hiệu lực, hoặc không thể thực hiện, phần đó sẽ được coi là tách và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại.
Bằng chứng có thể sử dụng các trang web này cho các mục đích bất hợp pháp sẽ được cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc sử dụng các trang web này.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All