Ndihmë

NEW ARTICLE

Çfarë është Policy Polyglot Club?'Politika PolyglotClub' është i përmblodhi në paragrafët e mëposhtëm:

KUSHTET E SHËRBIMIT
Mirë se vini në PolyglotClub.com, një shërbim online që ju lejon për të praktikuar gjuhë të huaja dhe gjuhët e këmbimit. Duke u bërë një anëtar PolyglotClub dhe me përdorimin e Shërbimit PolyglotClub.com, ju të pranoni dhe bini dakord me këto Kushte të Shërbimit. Nëse ju nuk i pranoni këto Kushtet e Shërbimit, ju nuk duhet të regjistroheni me PolyglotClub.com.

REGJISTRIMI
Për të regjistruar me PolyglotClub.com dhe për t'u bërë një anëtar PolyglotClub, ju duhet të plotësoni të gjitha fushat e detyrueshme në formularët e regjistrimit me informacion të vërtetë dhe të saktë.

PËRDORIMI I SHËRBIMIT
Shërbimi PolyglotClub.com është për përdorim personal dhe jo-komerciale vetëm.
Nuk është për t'u përdorur për qëllime profesionale ose komerciale.
Ju nuk mund të bëjë komente apo paraqes ndonjë formë e përmbajtje që është apo mund të jetë i paligjshëm, i paautorizuar, në kundërshtim me qëllimin PolyglotClub.com-së, në ligjet dhe rregulloret në fuqi ose të standardeve të mira morale.
Ju nuk mund të përmend më PolyglotClub.com asnjë informacion personal të tilla si e-mail adresën, numrin e telefonit, etj duke bërë të mundur një Anëtar PolyglotClub për të kontaktuar një tjetër PolyglotClub Anëtar pa përdorimin e Shërbimit PolyglotClub.com.
Ndërsa PolyglotClub.com ndalon përmbajtjen dhe materiale të tilla, ju e kuptoni dhe pranoni se ju megjithatë mund të jenë të ekspozuar ndaj përmbajtjes apo materiale të tilla dhe se ju përdorni Shërbimin PolyglotClub.com në përgjegjësinë tuaj.
PolyglotClub.com rezervon të drejtën për të hequr çdo material ose materiale që PolyglotClub.com përcakton cenojnë apo shkelin pronën intelektuale të ndonjë partisë, të drejtat tjera të pronarit ose këto Terms of Service.

KUFIZIMET NË PËRDORIM
Material nga PolyglotClub.com nuk mund të kopjohet, shpërndahet, ripublikohet, postuar, ose të transmetohet në çfarëdo mënyre, pa pëlqimin paraprak me shkrim të PolyglotClub.com.
Modifikimi ose përdorimi i materialeve për ndonjë qëllim tjetër shkel të drejtat e pronës intelektuale PolyglotClub.com-së.
Materiali në këtë faqe është dhënë vetëm për qëllime të ligjshme.
Titulli as e pronës intelektuale as të drejtat janë transferuar për ju, por mbeten me PolyglotClub.com, i cili zotëron titullin e plotë dhe të plotë.
Ju nuk mund të kopjoni ose transmetojë përmbajtjen e kësaj faqe interneti ose në mënyrë elektronike ose në kopje fizike.
Ju nuk mund të ndryshojë përmbajtjen e kësaj faqe interneti në çdo mënyrë.
Nëse jeni të interesuar në përdorimin e përmbajtjen e kësaj faqe interneti në ndonjë mënyrë përveç siç përshkruhet më sipër, ju lutem kontaktoni PolyglotClub duke përdorur formularin tonë feedback.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
PolyglotClub.com nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim apo lëndim të shkaktuara nga, duke përfshirë por jo kufizuar në, çdo dështim i performancës, gabim, mosveprim, ndërprerje, defekt, vonesë në funksionimin e transmetimit, virus kompjuteri, apo dështimit të linjës.
PolyglotClub.com nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim apo lëndim, duke përfshirë por jo kufizuar në, dëmet të veçantë ose rrjedhimore që rezultojnë nga përdorimi i ose paaftësia për të përdorur, materialet në këtë faqe, edhe në qoftë se ka neglizhencë ose PolyglotClub. com është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla, ose të dyja.
Kufizimi i mësipërm ose përjashtimi nuk mund të zbatohet për ju në masën që ligji i zbatueshëm nuk mund të lejojë kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për dëmet e rastësishme ose rrjedhimore.
Përgjegjësia PolyglotClub.com-së totale për ju për të gjitha humbjet, dëmet dhe shkaqet e veprimit (në kontratë, dhimbje reumatike (duke përfshirë pa kufizim, pakujdesia), ose ndryshe) nuk do të jetë më e madhe se shuma e paguar ju për të hyrë në këtë faqe.
Nuk ka pagesa ndaj jush do të bëhet nga PolyglotClub.com.

PRONËSIA E Feedback
Të gjitha vërejtjet, sugjerimet, idetë, grafikë, ose informacione të tjera të komunikohet PolyglotClub.com përmes kësaj faqe interneti do të jetë përgjithmonë pronë e PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com nuk do të jetë e nevojshme për të trajtuar ndonjë përshtypje dhe konfidenciale, dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë ide për biznesin e saj (duke përfshirë pa kufizim, ideve të produktit, ose të reklamave), dhe nuk do të pësojë asnjë detyrim, si rezultat i ndonjë ngjashmëri që mund shfaqen në operacionet e ardhshme PolyglotClub.com-së.
Pa kufizim, PolyglotClub.com do të kenë pronësinë ekskluzive e të gjitha të drejtave ekzistuese tanishëm dhe të ardhshëm në reagimet e çdo lloji dhe natyre kudo.
Përveç siç tregohet më poshtë në këtë paragraf, PolyglotClub.com do të kenë të drejtë për të përdorur reagime për ndonjë qëllim komercial apo tjetër lloj, pa kompensim për ju ose ndonjë person tjetër dërgues reagime.
Informacion personalisht të identifikueshme që mund të marrë në këtë faqe është siguruar vullnetarisht nga një vizitor të kësaj faqe interneti.
Ky informacion është vetëm për qëllime të brendshme dhe nuk është shitur apo transferuar ndryshe palëve të treta të PolyglotClub.com ose të subjekteve të tjera që nuk janë të përfshirë në funksionimin e kësaj faqe interneti.
Ju pranoni se ju jeni përgjegjës për çfarëdo material që ju paraqisni, dhe ju, nuk PolyglotClub.com, kanë përgjegjësi të plotë për të mesazhit, duke përfshirë saj ligjshmërisë, besueshmërinë, përshtatshmërisë, origjinalitet, dhe të drejtat e autorit.

DISCLAIMER LIGJORE
Materiali në këtë faqe interneti mund të përfshijë pasaktësi teknike ose gabime shtypi.
PolyglotClub.com mund të bëjë ndryshime apo përmirësime në çdo kohë.
Materialet në këtë website janë dhënë 'siç është' dhe pa garanci të çfarëdo lloji qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, të plotë masë të lejueshme në pajtim me ligjin në fuqi.
PolyglotClub.com poshtë të gjitha garancitë ose tregtimit dhe përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar.
PolyglotClub.com nuk garanton se funksionet e përfshira në material do të jetë i pandërprerë ose pa gabime.
PolyglotClub.com nuk garanton ose të bëjë ndonjë përfaqësime lidhje me përdorimin e apo rezultat i përdorimit të materialit në këtë vend në aspektin e korrektësinë e tyre, saktësinë, besueshmërinë, ose ndryshe.
Ju (dhe jo PolyglotClub.com) të marrë të gjithë koston e të gjitha servis nevojshme, riparim ose korrigjim.
Përjashtimi i mësipërm nuk mund të zbatohet për ju, deri në masën që ligji i zbatueshëm nuk mund të lejojë përjashtimin e garancive të nënkuptuara.

NDRYSHIMET NË KUSHTET E SHËRBIMIT
PolyglotClub.com rezervojmë të drejtën për të modifikuar këto Kushtet e Shërbimit nga koha në kohë pa paralajmërim.
Ju jeni përgjegjës për shqyrtimin rregullisht këto Kushtet e Shërbimit kështu që ju do të informohen për çdo ndryshim.
Prania e anëtarit në PolyglotClub.com nënkupton pranimin e plotë të të gjitha ndryshimet ose plotësimet e këtyre Kushteve të Shërbimit.
Përfundimit të kësaj Marrëveshjeje
PolyglotClub.com ose ju mund të përfundojë këtë Marrëveshje në çdo kohë.
PolyglotClub.com mund ta përfundojë këtë marrëveshje menjëherë pa paralajmërim në qoftë se, në gjykimin e tij të vetëm, ju shkelin ndonjë afat apo kusht të kësaj marrëveshjeje.

DETAJE TË NDRYSHME
Nëse ndonjë pjesë të këtyre Kushteve dhe Afateve është i paligjshëm, i pavlefshëm, ose e pazbatueshme, kjo pjesë do të konsiderohet ndashme dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e dispozitave të mbetura.
Dëshmitë e mundshme të përdorimit të kësaj faqeje për qëllime të paligjshme do të jetë kusht për autoritetet e zbatimit të ligjit.
Kjo është e tërë marrëveshja mes palëve në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All