Bantuan

NEW ARTICLE

Apakah Dasar Polygot Club?'Dasar PolyglotClub' adalah disimpulkan dalam perenggan yang berikut:

BIDANG PERKHIDMATAN
Selamat datang ke PolyglotClub.com, perkhidmatan dalam talian yang membolehkan anda untuk menggunakan bahasa asing dan bahasa pertukaran. Dengan menjadi Ahli PolyglotClub dan dengan menggunakan Perkhidmatan PolyglotClub.com, anda menerima dan bersetuju dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak menerima Syarat Perkhidmatan ini, anda tidak perlu mendaftar dengan PolyglotClub.com.

PENDAFTARAN
Untuk mendaftar dengan PolyglotClub.com dan menjadi Ahli PolyglotClub, anda hendaklah mengisi semua medan mandatori dalam borang pendaftaran dengan maklumat yang benar dan tepat.

PENGGUNAAN PERKHIDMATAN
Perkhidmatan PolyglotClub.com adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja.
Ia bukan untuk digunakan untuk tujuan profesional atau komersial.
Anda tidak boleh membuat komen atau mengemukakan apa-apa bentuk kandungan yang memudaratkan atau mungkin menyalahi undang-undang, tidak sah, bertentangan dengan tujuan PolyglotClub.com, kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa atau standard moral yang baik.
Anda tidak boleh menyebut pada PolyglotClub.com sebarang maklumat peribadi seperti alamat e-mel, nombor telefon, dan lain-lain membolehkan Ahli PolyglotClub menghubungi lain Ahli PolyglotClub tanpa menggunakan Perkhidmatan PolyglotClub.com.
Walaupun PolyglotClub.com melarang kandungan dan bahan-bahan tersebut, anda memahami dan bersetuju bahawa anda masih boleh terdedah kepada kandungan atau bahan-bahan tersebut dan bahawa anda menggunakan Perkhidmatan PolyglotClub.com atas risiko anda sendiri.
PolyglotClub.com merizabkan hak untuk membuang sebarang kandungan atau bahan-bahan yang PolyglotClub.com menentukan melanggar atau melanggar harta intelek mana-mana pihak, maka hak proprietari lain atau Syarat Perkhidmatan ini.

SEKATAN KE ATAS PENGGUNAAN
Bahan dari PolyglotClub.com tidak boleh disalin, diedarkan, diterbitkan, dimuat naik, disiarkan, atau disiarkan dalam sebarang cara, tanpa terlebih dahulu mendapat keizinan bertulis daripada PolyglotClub.com.
Pengubahsuaian atau menggunakan bahan-bahan untuk apa-apa maksud lain melanggar hak harta intelek PolyglotClub.com ini.
Bahan di dalam laman web ini disediakan untuk tujuan yang sah sahaja.
Tiada tajuk atau hak harta intelektual dipindahkan kepada anda, tetapi kekal dengan PolyglotClub.com, yang memiliki Tajuk penuh dan lengkap.
Anda tidak boleh menyalin atau menghantar kandungan laman web ini sama ada secara elektronik atau salinan cetak.
Anda mungkin tidak mengubah kandungan laman web ini dalam apa-apa cara.
Jika anda berminat untuk menggunakan kandungan di dalam laman web ini dalam apa-apa cara kecuali seperti yang dinyatakan di atas, sila hubungi PolyglotClub menggunakan borang maklum balas.

SEKATAN LIABILITI
PolyglotClub.com tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kegagalan, kesilapan, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi penghantaran, virus komputer atau kegagalan talian.
PolyglotClub.com tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecederaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi khas atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan, bahan-bahan di laman web ini, walaupun terdapat kecuaian atau PolyglotClub. com telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut, atau kedua-duanya.
Had atau pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda setakat yang undang-undang tidak boleh membenarkan had atau pengecualian daripada liabiliti untuk kerosakan sampingan atau berbangkit.
Jumlah keseluruhan liabiliti PolyglotClub.com untuk anda bagi semua kerugian, ganti rugi, dan sebab-sebab tindakan (dalam kontrak, tort (termasuk tanpa had, kecuaian), atau sebaliknya) tidak akan menjadi lebih besar daripada jumlah yang anda bayar untuk mengakses laman web ini.
Tiada bayaran kepada anda akan dibuat oleh PolyglotClub.com.

PEMILIKAN maklum balas,
Semua kata-kata, cadangan, idea, grafik, atau maklumat lain disampaikan kepada PolyglotClub.com melalui laman web ini akan selama-lamanya menjadi harta PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com tidak akan diperlukan untuk merawat apa-apa maklum balas sebagai sulit dan tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa idea untuk perniagaan (termasuk tanpa had, idea-idea produk, atau pengiklanan) dan tidak akan menanggung apa-apa liabiliti akibat daripada apa-apa persamaan yang boleh muncul dalam operasi PolyglotClub.com pada masa akan datang.
Tanpa had, PolyglotClub.com akan mempunyai pemilikan eksklusif semua hak yang sedia ada kini dan akan datang kepada maklum balas daripada tiap-tiap jenis dan sifat di mana-mana.
Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah dalam perenggan ini, PolyglotClub.com akan berhak menggunakan maklum balas untuk tujuan komersial atau lain apa pun tanpa pampasan kepada anda atau mana-mana orang lain menghantar maklum balas.
Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh diterima di laman ini disediakan secara sukarela oleh pengunjung ke laman web ini.
Maklumat ini adalah untuk tujuan dalaman sahaja dan tidak dijual atau dipindahkan kepada pihak ketiga PolyglotClub.com atau entiti lain yang tidak terlibat dalam operasi laman web ini.
Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk apa-apa bahan yang anda serahkan, dan anda, tidak PolyglotClub.com, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap mesej, termasuk yang kesahihan, kebolehpercayaan, kesesuaian, keaslian, dan hak cipta.

PENAFIAN UNDANG-UNDANG
Bahan di dalam laman web ini boleh termasuk kesilapan teknikal atau kesalahan tipografi.
PolyglotClub.com boleh membuat perubahan atau penambahbaikan pada bila-bila masa.
Bahan-bahan dalam laman web ini diberikan 'seperti sedia ada' dan tanpa sebarang jaminan sama ada dinyatakan atau tersirat, yang sepenuhnya setakat yang dibenarkan menurut undang-undang berkenaan.
PolyglotClub.com menafikan semua jaminan atau kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.
PolyglotClub.com tidak menjamin bahawa fungsi-fungsi terkandung dalam bahan akan tidak terganggu atau bebas daripada kesilapan.
PolyglotClub.com tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan penggunaan atau akibat daripada penggunaan bahan dalam laman web ini dari segi ketepatan, ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya.
Anda (dan tidak PolyglotClub.com) mengambil alih keseluruhan kos semua perkhidmatan perlu, pembaikan atau pembetulan.
Pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda, setakat yang undang-undang tidak boleh membenarkan pengecualian jaminan tersirat.

PERUBAHAN KEPADA BIDANG PERKHIDMATAN
PolyglotClub.com berhak untuk mengubah suai Terma Perkhidmatan ini dari semasa ke semasa tanpa notis.
Anda bertanggungjawab untuk sentiasa mengkaji Terma Perkhidmatan ini supaya anda akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan.
Kehadiran Ahli pada PolyglotClub.com membayangkan penerimaan penuh semua semakan atau pindaan kepada Terma Perkhidmatan ini.
PENAMATAN PERJANJIAN INI
PolyglotClub.com atau anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa.
PolyglotClub.com boleh menamatkan perjanjian ini serta-merta tanpa notis jika, dalam penghakiman semata-mata, anda melanggar mana-mana terma atau syarat perjanjian ini.

BUTIRAN PELBAGAI
Jika mana-mana bahagian syarat-syarat ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan dianggap diasingkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.
Bukti yang mungkin penggunaan laman ini untuk tujuan menyalahi undang-undang akan diberikan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang.
Ini adalah keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All