עזרה

NEW ARTICLE

מה היא מדיניות Polyglot המועדון?'PolyglotClub מדיניות' הוא סיכמה בסעיפים הבאים:

תנאי שירות
ברוכים הבאים לPolyglotClub.com, שירות מקוון המאפשר לך לתרגל שפות זרות ושפות חליפין. על ידי הפיכתו חבר PolyglotClub ועל ידי שימוש בשירות PolyglotClub.com, אתה מקבל ומסכים לתנאי שימוש אלה. אם אתה לא מקבל את תנאי השירות אלה, אתה לא צריך להירשם בPolyglotClub.com.

הרשמה
כדי להירשם עם PolyglotClub.com ולהפוך לחבר PolyglotClub, עליך למלא את כל שדות החובה בטופסי הרישום עם מידע נכון ומדויק.

שימוש בשירות
שירות PolyglotClub.com הוא לשימוש אישי ולא מסחרי שימוש בלבד.
זה לא להשתמש למטרות מקצועיות או מסחריות.
אתה לא יכול להעיר הערות או להגיש כל צורה של תוכן שעשוי להיות לא חוקי או, לא מורשה, בניגוד למטרה של PolyglotClub.com, לחוקים ולתקנות בתוקף או לאמות מידה מוסריות טובות.
אתה לא יכול לדבר על PolyglotClub.com כל מידע אישי כגון כתובת הדואר אלקטרוני, מספר טלפון, וכו 'המאפשרת חבר PolyglotClub ליצור קשר עם עוד חבר PolyglotClub מבלי להשתמש בשירות PolyglotClub.com.
בעוד PolyglotClub.com אוסר תכנים וחומרים כאלה, אתה מבין ומסכים כי למרות זאת אתה עלול להיות חשוף לתוכן או חומרים מסוג זה, וכי אתה משתמש בשירות PolyglotClub.com על אחריותך בלבד.
PolyglotClub.com שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או חומרים שPolyglotClub.com קובע לפגוע או להפר כל רכוש של צד הרוחני, זכויות קניין אחרות או תנאי השירות.

הגבלות על שימוש
חומר מPolyglotClub.com אין להעתיק, להפיץ, לפרסם מחדש, נטען, פורסם, או להעביר בכל דרך, ללא הסכמה מראש ובכתב של PolyglotClub.com.
שינוי או שימוש בחומרים לכל מטרה אחרת מפר את זכויות הקניין הרוחני של PolyglotClub.com.
החומר באתר זה מסופק למטרות חוקיות בלבד.
לא זכויות ולא כותרת קניין רוחני מועברות אליך, אבל להישאר עם PolyglotClub.com, שבבעלות תואר מלא ושלם.
אין להעתיק או להעביר את תוכנו של אתר זה או באופן אלקטרוני או בעותקים קשיחים.
אתה לא יכול לשנות את תוכנו של אתר זה בכל דרך.
אם אתם מעוניינים בשימוש בתוכן של אתר זה בכל דרך מלבד כפי שתואר לעיל, אנא צור קשר עם PolyglotClub באמצעות טופס המשוב שלנו.

הגבלת החבות
PolyglotClub.com לא יהיה אחראי לכל נזק או פגיעה שנגרם על ידי, לרבות אך לא רק, כל כישלון בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, פגם, עיכוב בהפעלה של שידור, וירוס מחשב, או כשל בקו.
PolyglotClub.com לא יהיה אחראי לכל נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק לניזקים, מיוחדים או עקיפים הנובעים מהשימוש, או אי היכולת להשתמש, החומרים באתר זה, גם אם יש רשלנות או PolyglotClub. com כבר מידע על האפשרות של נזקים כאלה, או שניהם.
ההגבלה לעיל עשויה שלא לחול עליך במידה שהחוק החל עשוי שלא לאפשר הגבלה או הרחקה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים.
האחריות של PolyglotClub.com הכוללת לך על כל ההפסדים, נזקים, ועילות תביעה (בחוזה, עוולה (כולל ללא הגבלה, רשלנות), או אחר) לא תהיה גדולה מהסכום ששילמת לגשת לאתר זה.
אין תשלומים כלפיך ייעשו על ידי PolyglotClub.com.

בעלות על משוב
כל הערות, הצעות, רעיונות, גרפיקה, או כל מידע אחר שנמסר לPolyglotClub.com דרך אתר זה יהיה לעד רכושם של PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com לא יידרש לטיפול בכל משוב כסודי, ולא יהיה אחראי לכל רעיונות לעסקיה (כולל ללא הגבלה, רעיונות למוצרים, או פרסום) ולא תישא בכל אחריות כתוצאה מכל דמיון שעשוי מופיע בפעילותה של PolyglotClub.com עתיד.
ללא הגבלה, PolyglotClub.com תהיה בעלות בלעדית של כל הזכויות הקיימות ההווה ובעתיד למשוב מכל סוג והאופי בכל מקום.
למעט האמור להלן בפסקה זו, PolyglotClub.com יהיה זכאי להשתמש במשוב לכל מסחרית או אחרת מטרה שהיא, ללא פיצוי לך או לכל אדם אחר שליחת המשוב.
מידע זיהוי אישי שניתן לקבל באתר זה מסופק בהתנדבות על ידי מבקרים באתר זה.
מידע זה הוא למטרות פנימיות בלבד ואינו נמכר או הועבר בדרך אחרת לצדדים שלישיים של PolyglotClub.com או לגופים אחרים שאינם מעורבים בביצוע הפעולות באתר.
אתה מכיר בכך שאתה הוא אחראי לכל חומר שאתה שולח, ויש לך, לא PolyglotClub.com, אחריות מלאה על ההודעה, ובכלל זה החוקיות, האמינות, ההתאמה, מקורי, והזכויות עליו.

כתב ויתור משפטי
החומר באתר זה יכול לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס.
PolyglotClub.com עשוי לבצע שינויים או שיפורים בכל עת.
החומרים באתר זה מסופקים 'כמות שהוא' וללא אחריות מכל סוג, בין מפורש או משתמעת, לפי מותר במידה המלאה לחוק החל.
PolyglotClub.com מסירה מעצמה כל האחריות או סחירות והתאמה למטרה מסוימת.
PolyglotClub.com אינו מתחייב כי הפונקציות הכלולות בחומר תהיה רציפה או נטולי שגיאות.
PolyglotClub.com אינו מתחייב או כל מצג בנוגע לשימוש באו התוצאה של השימוש בחומר באתר זה במונחים של הנכונות, הדיוק, אמינותם, או בדרך אחרת.
אתה (ולא PolyglotClub.com) מניח את כל העלות של כל צורך תחזוקה, התיקון או תיקון.
מניעה שלעיל אינו חלה עליך, במידה שהחוק הישים אינו מתיר הביטול של אחריות משתמעת.

שינויים לתנאי שירות
PolyglotClub.com שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
אתה אחראי לבדוק באופן קבוע את תנאי שירות, כך שאתה יהיה תובהר כל שינוי.
הנוכחות של חבר בPolyglotClub.com משמע קבלה מלאה של כל השינויים או תיקונים לתנאי השירות.
סיום ההסכם
PolyglotClub.com או שאתה יכול לסיים את ההסכם בכל עת.
PolyglotClub.com רשאי לסיים הסכם זה באופן מיידי ללא הודעה מראש אם, בשיקול דעתה הבלעדית, שתפרת את כל טווח או מצבו של הסכם זה.

פרטים שונות
אם חלק כלשהו של תנאים והגבלות אלה הוא בלתי חוקי, בטלו, או בלתי ניתנים לאכיפה, חלק שייחשב ניתן להפרדה ולא ישפיע על התוקף ואפשרות האכיפה של שאר הוראות.
ראיות אפשרית של שימוש באתר זה למטרות לא חוקיות תינתן לרשויות אכיפת החוק.
זהו ההסכם המלא בין הצדדים הנוגעים לשימוש באתר זה.

Related topics:

Comments