Hjälp

NEW ARTICLE

Vad är Polyglot Club policy?Den 'PolyglotClub Policy' sammanfattas i följande punkter:

VILLKOR
Välkommen till PolyglotClub.com, en onlinetjänst som låter dig öva främmande språk och utbyta språk. Genom att bli en PolyglotClub medlem och genom att använda PolyglotClub.com tjänsten, accepterar och godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, ska du inte registrera med PolyglotClub.com.

REGISTRERING
För att registrera med PolyglotClub.com och bli en PolyglotClub medlem, måste du fylla i alla obligatoriska fält i registreringsformulären med sann och korrekt information.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
Den PolyglotClub.com Service är för personligt och icke-kommersiellt bruk.
Det är inte att använda för professionella eller kommersiellt syfte.
Du får inte göra kommentarer eller skicka någon form av innehåll som är eller kan vara olagligt, obehörig, i motsats till PolyglotClub.com s syfte, att de lagar och förordningar som gäller eller till god moral.
Du får inte tala om PolyglotClub.com någon personlig information såsom e-postadress, telefonnummer, etc. som möjliggör en PolyglotClub medlem att kontakta en annan PolyglotClub Medlem utan att använda PolyglotClub.com tjänsten.
Medan PolyglotClub.com förbjuder sådant innehåll och material, förstår och godkänner du att du ändå kan utsättas för sådant innehåll eller material och att du använder PolyglotClub.com Service på egen risk.
PolyglotClub.com förbehåller sig rätten att ta bort innehåll eller material som PolyglotClub.com bestämmer intrång eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter, andra äganderätter eller dessa användarvillkor.

BEGRÄNSAD ANVÄNDNING
Material från PolyglotClub.com får inte kopieras, distribueras, publiceras, laddas upp, postas eller överföras på något sätt, utan föregående skriftligt medgivande från PolyglotClub.com.
Modifiering eller användning av materialet för annat ändamål bryter PolyglotClub.com immateriella rättigheter.
Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i lagliga syften.
Varken titel eller immateriella rättigheter överförs till dig, men stanna hos PolyglotClub.com, som äger fullständig titel.
Du får inte kopiera eller överföra innehållet på denna webbplats antingen elektroniskt eller i papperskopior.
Du får inte ändra innehållet på denna webbplats på något sätt.
Om du är intresserad av att använda innehållet på denna webbplats på något sätt förutom vad som beskrivits ovan, vänligen kontakta PolyglotClub med vår feedback blankett.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR
PolyglotClub.com ansvarar inte för eventuella skador som orsakats av, inklusive men inte begränsat till, bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekt, fördröjning i drift för överföring, datorvirus eller linjefel.
PolyglotClub.com ansvarar inte för skador eller skada, inklusive men inte begränsat till, särskilda eller följdskador som beror på användning av, eller oförmåga att använda, materialet på denna webbplats, även om det finns vårdslöshet eller PolyglotClub. com har informerats om möjligheten av sådana skador, eller både och.
Ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig i den utsträckning som tillämplig lag inte kan tillåta undantag eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador.
PolyglotClub.com totala ansvar gentemot dig för alla förluster, skador och orsaker till åtgärder (i kontrakt, kränkning (inklusive, utan begränsning, försumlighet) eller på annat sätt) kommer inte att vara större än det belopp du betalat att komma åt denna sida.
Inga utbetalningar mot dig kommer att göras av PolyglotClub.com.

ÄGANDERÄTT ÅTERKOPPLING
Alla kommentarer, förslag, idéer, grafik, eller annan information meddelas PolyglotClub.com via denna webbplats kommer alltid att vara egendom PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com kommer inte att krävas för att behandla all feedback som konfidentiell, och kommer inte att vara ansvarig för idéer för sin verksamhet (inklusive utan begränsning, idéer produkt, eller reklam) och kommer inte att medföra något ansvar som en följd av eventuella likheter som kan visas i framtida PolyglotClub.com verksamhet.
Utan begränsning, kommer PolyglotClub.com ha exklusiv äganderätt till alla nuvarande och framtida rättigheter till återkoppling av varje slag och beskaffenhet allt.
Förutom vad som anges nedan i denna punkt, kommer PolyglotClub.com rätt att använda återkoppling för något kommersiellt eller annat syfte som helst utan ersättning till dig eller någon annan person skickar feedback.
Personligt identifierbar information som kan tas emot på denna webbplats tillhandahålls frivilligt av en besökare på webbplatsen.
Denna information är endast internt bruk och inte säljs eller på annat sätt överföras till tredje part i PolyglotClub.com eller till andra enheter som inte är involverade i driften av denna webbplats.
Du bekräftar att du är ansvarig för det material du skickar, och du, inte PolyglotClub.com, har det fulla ansvaret för meddelandet, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

LEGAL DISCLAIMER
Materialet på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel.
PolyglotClub.com kan göra ändringar eller förbättringar som helst.
Materialen i denna hemsida tillhandahålls 'i befintligt skick' och utan garantier av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, i den utsträckning tillåtet enligt gällande lag.
PolyglotClub.com säger sig alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.
PolyglotClub.com garanterar inte att funktionerna i materialet kommer att vara oavbruten eller felfri.
PolyglotClub.com garanterar inte eller gör några utfästelser om användning av eller resultatet av användningen av materialet på denna webbplats vad gäller deras korrekthet, exakthet, tillförlitlighet, eller på annat sätt.
Du (och inte PolyglotClub.com) antar hela kostnaden för nödvändig service, reparation eller korrigering.
Undantaget ovan kanske inte gäller dig, i den utsträckning som tillämplig lag inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier.

ÄNDRINGAR VILLKOR
PolyglotClub.com förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan föregående meddelande.
Du ansvarar för att regelbundet granska dessa användarvillkor så att du kommer få kännedom om eventuella ändringar.
Närvaron av medlems på PolyglotClub.com förutsätter accept av samtliga revideringar eller ändringar av dessa användarvillkor.
UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL
PolyglotClub.com eller du kan säga upp avtalet när som helst.
PolyglotClub.com kan säga upp avtalet omedelbart utan uppsägningstid om, i sin egen bedömning, du bryter mot något villkor i detta avtal.

DIVERSE INFORMATION
Om någon del av dessa Villkor är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar, skall den delen anses utelämnad och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.
Möjlig belägg för användning av denna webbplats för olagliga syften kommer att ges till brottsbekämpande myndigheter.
Detta är hela avtalet mellan parterna avseende användningen av denna webbplats.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All