Pomoc

NEW ARTICLE

Čo je to politika Polyglot klubu?'PolyglotClub politika' je zhrnúť do týchto bodov:

PODMIENKY PREVÁDZKY
Vitajte na PolyglotClub.com, online služby, ktorá vám umožní precvičovať cudzie jazyky a výmenné jazyky. Tým, že si PolyglotClub členom a pomocou PolyglotClub.com služby, prijímate a súhlasíte s týmito podmienkami služby. Ak nechcete akceptovať tieto podmienky služby, nemali by ste zaregistrovať PolyglotClub.com.

REGISTRÁCIA
Ak chcete zaregistrovať sa PolyglotClub.com a stať sa členom PolyglotClub, musíte vyplniť všetky povinné polia v registračnom formulári pravdivé a presné informácie.

Využitie služby
PolyglotClub.com Služba je určená len pre osobné a nekomerčné použitie.
Nie je použiť pre profesijné alebo obchodné účely.
Nesmiete podávať pripomienky alebo predložiť akúkoľvek formu obsahu, ktorý je alebo by mohol byť nelegálne, neoprávnené, na rozdiel od PolyglotClub.com je účel, pre právne a správne predpisy platné alebo na verejne prospešné morálne štandardy.
Nesmiete uvádzať na PolyglotClub.com žiadne osobné údaje, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo, atď umožňujúceho PolyglotClub poslanca obrátiť sa na iného PolyglotClub člen bez použitia PolyglotClub.com služby.
Kým PolyglotClub.com zakazuje takýto obsah a materiálov, beriete na vedomie a súhlasí s tým, že ste napriek tomu môžu byť vystavení týmto obsahu či materiálov, ktoré používate PolyglotClub.com službu na vlastné nebezpečenstvo.
PolyglotClub.com si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah alebo materiály, ktoré PolyglotClub.com určuje porušujú alebo porušujú duševné vlastníctvo akejkoľvek strany, iné majetkové práva, alebo tieto podmienky služby.

OBMEDZENIA POUŽITIA
Materiál z PolyglotClub.com nesmie byť kopírovaný, rozširovaný, publikovať, posielať, zverejňovať, alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu PolyglotClub.com.
Úprava a využitie materiálov pre akýkoľvek iný účel porušuje práva duševného vlastníctva PolyglotClub.com je.
Materiál na tejto webovej stránke sú poskytované len na zákonné účely.
Ani názov ani práva duševného vlastníctva sú prevedené na vás, ale zostávajú s PolyglotClub.com, ktorý vlastní bezozbytku titul.
Nesmiete kopírovať alebo prenášať obsah týchto webových stránok a to buď v elektronickej alebo v tlačenej podobe.
Nesmiete meniť obsah tejto webovej stránky v žiadnom prípade.
Ak máte záujem o využitie obsahu týchto webových stránok v akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou, ako je popísané vyššie, obráťte sa na PolyglotClub pomocou nášho kontaktný formulár.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
PolyglotClub.com nebude zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené, vrátane, ale bez obmedzenia na akékoľvek zlyhanie výkonu, chyby, opomenutie, prerušenie, závady, meškanie v prevádzke prenosu, počítačového vírusu alebo zlyhania linky.
PolyglotClub.com nebude zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia, vrátane, ale bez obmedzenia, osobitné alebo následné škody, ktoré vyplývajú z použitia, alebo nemožnosti použiť, materiály v tomto mieste, a to aj v prípade, že je nedbanlivosť alebo PolyglotClub. com bol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd, alebo oboje.
Vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať na tej miery, že právom nesmie umožniť obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody.
Celková zodpovednosť PolyglotClub.com, aby vám za všetky straty, škody a príčiny akcií (zo zmluvy, deliktu (vrátane a bez obmedzenia, nedbanlivosti), alebo inak), nebude vyššia ako suma, ktorú ste zaplatili prístup k tomuto webu.
Žiadne platby smerom k vám bude vykonaná PolyglotClub.com.

VLASTNÍCTVO spätná väzba
Všetky pripomienky, návrhy, nápady, grafika, alebo iné informácie oznamovať PolyglotClub.com prostredníctvom týchto stránok bude navždy majetkom PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com nebudú musieť liečiť akúkoľvek spätnú väzbu, ako dôverné, a nebude zodpovednosť za akékoľvek nápady pre jeho činnosti (vrátane, bez obmedzenia, výrobok, či reklamných nápadov), a žiadnu zodpovednosť v dôsledku prípadných podobností, ktoré môže objaviť v budúcich operáciách PolyglotClub.com je.
Bez obmedzenia, PolyglotClub.com bude mať výhradné vlastníctvo všetkých súčasných a budúcich existujúcich práv na základe spätnej väzby od každého druhu a povahy všade.
Okrem nižšie uvedených v tomto odseku, bude PolyglotClub.com oprávnený používať spätnú väzbu pre akékoľvek komerčné či iné účely vôbec bez náhrady pre vás alebo inej osobe, odosielanie spätnej väzby.
Osobne identifikovateľné informácie, ktoré môžu byť prijímané na tejto stránke sú poskytované dobrovoľne návštevník týchto stránok.
Táto informácia je len pre interné účely a nie sú predané alebo inak previesť tretím stranám PolyglotClub.com alebo na iné subjekty, ktoré nie sú zapojené do prevádzky týchto stránok.
Beriete na vedomie, že ste zodpovední za akéhokoľvek materiálu, odošlete, a vy, nie PolyglotClub.com, majú plnú zodpovednosť za správu, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv.

PRÁVNE
Materiál na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.
PolyglotClub.com môže vykonávať zmeny a vylepšenia kedykoľvek.
Materiály v tejto webovej stránke sú poskytované 'tak ako sú' a bez záruky akéhokoľvek druhu, či výslovné alebo implicitné, v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
PolyglotClub.com neposkytuje žiadne záruky, alebo obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.
PolyglotClub.com nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v materiáli bude neprerušovaný alebo bezchybný.
PolyglotClub.com nezaručuje ani žiadne vyhlásenie týkajúce sa používania alebo v dôsledku použitia materiálu v tomto mieste, pokiaľ ide o ich správnosť, presnosť, spoľahlivosť, alebo inak.
Vy (a nie PolyglotClub.com) všetky náklady na všetku nevyhnutnú údržbu, opravu či nápravu.
Vyššie uvedené vylúčenie nemusí vzťahovať na Vás, do tej miery, že právom nesmie umožniť vylúčenie predpokladaných záruk.

ZMENY s podmienkami služieb
PolyglotClub.com si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky služby čas od času bez predchádzajúceho upozornenia.
Ste zodpovední za pravidelné preskúmanie tieto podmienky služby tak, že budete vedel o všetkých zmenách.
Prítomnosť člena na PolyglotClub.com predpokladá plný súhlas všetkých revízií a zmien týchto podmienok služby.
Ukončenie tejto dohody
PolyglotClub.com alebo môžete ukončiť túto zmluvu kedykoľvek.
PolyglotClub.com môže túto zmluvu ukončiť okamžite bez upozornenia, ak vo svojom úsudku, že porušíte ktorúkoľvek z podmienok tejto zmluvy.

RÔZNE DETAILY
Pokiaľ niektorá časť týchto podmienok je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude táto časť považovaná za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení.
Možný dôkaz o používaní tejto stránke pre nelegálne účely budú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní.
Toto je úplná dohoda medzi stranami týkajúce sa použitia tejto webovej stránky.

Related topics:

Comments