Giới hạn của hệ thống & Chính sách bảo mật


Giới hạn của hệ thống

Chào mừng đến với PolyglotClub.com, một dịch vụ online cho phép bạn thực hành ngoại ngữ và trao đổi ngôn ngữ. Để trở thành một thành viên PolyglotClub.com và sử dụng dịch vụ PolyglotClub.com, bạn phải chấp nhận và đồng ý những quy định của dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý, bạn không thể đăng ký với PolyglotClub.com.

Registration

Để đăng ký với PolyglotClub.com và trở thành một PolyglotClub.com thành viên bạn phải điền thông tin chân thực và chính xác vào tất cả các phần bắt buộc trong biểu mẫu đăng ký

Cách sử dụng dịch vụ.

Các PolyglotClub.com Dịch vụ chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại. Nó không phải là để sử dụng cho ends.You chuyên nghiệp hoặc thương mại có thể không làm cho ý kiến ​​hoặc trình bất kỳ hình thức của nội dung hoặc có thể là bất hợp pháp, trái phép, trái với PolyglotClub.com 's mục đích, để các luật và quy định có hiệu lực hoặc tốt tiêu chuẩn đạo đức. Bạn có thể không đề cập đến trên PolyglotClub.com bất kỳ thông tin cá nhân như địa chỉ email, số điện thoại, vv cho phép một PolyglotClub.com thành viên để liên lạc với nhau PolyglotClub.com thành viên mà không cần sử dụng PolyglotClub.com PolyglotClub.com Service.While cấm các nội dung và các tài liệu, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể được tiếp xúc với nội dung hoặc tài liệu đó và bạn nên sử dụng PolyglotClub.com Dịch vụ có nguy cơ của riêng bạn. PolyglotClub.com có quyền loại bỏ bất cứ nội dung hoặc tài liệu mà PolyglotClub.com xác định vi phạm hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ nào của đảng, quyền sở hữu khác hoặc các Điều khoản Dịch vụ.

Các giới hạn sử dụng

Tư liệu từ PolyglotClub.com có thể không được phép sao chép, phân phát, xuất bản lại, đăng tải, hay truyền đi bằng bất kỳ hình thức nào, mà không có sự cho phép của PolyglotClub.com.Việc thay đổi hay sử dụng những tài liệu này cho bất cứ mục đích nào là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của PolyglotClub.com. Tài liệu trong trang này chỉ được cung cấp cho mục đích hợp pháp. Danh nghĩa hay quyền sở hữu trí tuệ không được chuyển nhượng lại cho ai, ngoại trừ những người có PolyglotClub.com, người sử hữu đầy đủ danh nghĩa.Bạn có thể không sao chéo hay truyền phát nội dung của trang web này dưới dạng sao chép điện tử hay bản in. Bạn có thể không được thay đổi nội dung của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn muốn sử dụng nội dung của trang web dưới bất hình nào ngoài những điều đã được nói ở trên, hãy liên hệ PolyglotClub.com sử dụng mẫu phản hồi của chúng tôi.

Sự hạn chế về nghĩa vụ pháp lí.

PolyglotClub.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương gây ra bởi, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ việc không thực hiện, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai sót, chậm trễ trong hoạt động của truyền, virus máy tính, hay thất bại dòng. PolyglotClub.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương, bao gồm nhưng không giới hạn, đặc biệt hay do hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, các tài liệu trong trang web này, thậm chí nếu có sơ suất hoặc {1 } đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại, hoặc cả hai. Sự hạn chế hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi mà pháp luật hiện hành có thể không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. PolyglotClub.com 's tổng trách nhiệm với bạn cho tất cả các tổn thất, thiệt hại và nguyên nhân của hành động (trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn, do sơ suất), hoặc cách khác) sẽ không được lớn hơn số tiền bạn trả tiền để truy cập vào trang web này. Không có tiền về phía bạn sẽ được thực hiện bởi PolyglotClub.com.

quyền sở hữu thông tin phản hồi

Tất cả những lời bình, ý kiến, ý tưởng, hình ảnh, và các thông tin khác được chuyển tải PolyglotClub.com thông qua trang web này đều là tài sản của PolyglotClub.com. PolyglotClub.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì yêu cầu nào về điều kiện bảo mật, hoặc chịu trách nhiệm về các ý tưởng kinh doanh (bao gồm hoặc không giới hạn về sản phẩm, hoặc các ý tưởng quảng cáo) và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì vấn đề pháp lý hoặc các vấn đề tương tự cho bất cứ hình thức nào phát sinh trong tương lai PolyglotClub.com. Không giới hạn, PolyglotClub.com sẽ là chủ sở hữu độc quyền của tất cả các bản quyền nội dung từ đăng tải đến phản hồi của bất cứ hình thức nào ở bất cứ nơi nào. Không kể đến những phần được liệt kê ra dưới đây, PolyglotClub.com sẽ được quyền sử dụng các nội dung phản hồi cho bất kì hình thức thương mại hoặc mục đích trao đổi thương mại nào mà không cần phải bồi thường cho bất kì ai gồm cả chủ sở hữu của những nội dung phản hồi. Các thông tin mang tính chất cá nhân được đăng tải trên trang mạng này đều được thực hiện theo hình thức tự nguyện của người đăng ký. Mọi thông tin trên đây đều chỉ mang mục đích nội bộ và không được phép bán hoặc cung cấp cho bất kì bên thứ ba nào của PolyglotClub.com hoặc các tổ chức không phụ trách quản lý nội dung của trang web này. Bạn hoàn toàn hiểu rõ việc tự chịu trách nhiệm cho tất cả những nội dung mà bạn đăng tải. PolyglotClub.com sẽ không có trách nhiệm cho tất cả những tin nhắn, bao gồm trách nhiệm về tính pháp lý, độ tin cậy, tính phù hợp, thông tin gốc và bản quyền

Từ chối hợp pháp.

Các tài liệu trong trang web này có thể bao gồm lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. PolyglotClub.com có thể thay đổi hoặc cải tiến tại bất kỳ vật liệu time.The trong trang web này được cung cấp \ 'như là \' và không có sự bảo đảm nào hoặc thể hiện hay ngụ ý, đến mức theo phép tối đa của pháp luật hiện hành. PolyglotClub.com từ chối tất cả bảo hành hoặc khả năng bán và phù hợp cho một mục đích cụ thể. PolyglotClub.com không đảm bảo rằng các chức năng chứa trong vật liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. PolyglotClub.com không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các tài liệu trong trang web này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy của họ, hoặc bằng cách khác. Bạn (và không PolyglotClub.com) giả định toàn bộ chi phí của tất cả các vụ cần thiết, sửa chữa hoặc sửa chữa. Việc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn, đến mức mà pháp luật hiện hành có thể không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý.

thay đổi các điều khoản dịch vụ

PolyglotClub.com bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem các Điều khoản Dịch vụ để bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Sự hiện diện của các nước thành viên trên PolyglotClub.com nó hoàn toàn chấp nhận tất cả các sửa đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ.

Hoàn thành sự đồng ý.

hoặc bạn có thể chấm dứt sự sắp đặt này bất cứ khi nào.có thể không cần suy sét thêm nữa hãy chấm dứt ngay sự sắp xếp này, hoặc bạn sẽ phải trả giá cho điều này, trong bất cứ điều kiện sắp xếp nào bạn cũng đã vi phạm

Miscellaneous Details

Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện là trái pháp luật, bị bãi bỏ, hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được coi là bị cắt bỏ và không ảnh hưởng đến hiệu lực và thực thi của bất kỳ quy định còn lại. Những bằng chứng có thể của việc sử dụng của trang web này cho các mục đích bất hợp pháp sẽ được cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Chính sách bảo mật

Quản lý thu thập dữ liệuPolyglotClub.com, sau đây được gọi là “ PolyglotClub ” hoặc “ PolyglotClub.com ”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”.

Bạn sẽ tìm thấy trên trang sau thông tin pháp lý liên quan đến PolyglotClub và cách liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào:


https://polyglotclub.com/legal

Thông tin chungPolyglotClub cung cấp dịch vụ kết nối những người muốn học ngôn ngữ và dịch vụ khóa học ngôn ngữ trực tuyến (sau đây được gọi là “Dịch vụ”), có thể truy cập từ trang web https://PolyglotClub.com (sau đây được gọi là “Trang web”).

Trong bối cảnh này, PolyglotClub cam kết tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

PolyglotClub do đó, cố gắng hết sức để bảo vệ tính bí mật của Dữ liệu được thu thập và tôn trọng cả luật pháp quốc gia liên quan đến việc thu thập và xử lý Dữ liệu cũng như European Regulation 2016/679 ,

được gọi là General Data Protection Regulation (sau đây được gọi là: “ GDPR ”).

Chính sách này liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Chính sách quyền riêng tư”) nêu chi tiết các hoạt động của PolyglotClub liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Dữ liệu”) sau khi tham khảo ý kiến của Trang web, đặt đặt hàng, yêu cầu thông tin và thực hiện Dịch vụ từ Trang web hoặc Nền tảng hoặc thông qua bất kỳ phương tiện giao tiếp điện tử nào khác.

Bằng cách 'sử dụng dữ liệu cá nhân', chúng tôi có nghĩa là bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào có thể xác định bạn là thể nhân.
Mặt khác, dữ liệu được PolyglotClub thu thập trong bối cảnh nghiên cứu về kiến thức ngôn ngữ (đặc biệt nhằm tinh chỉnh các bài kiểm tra được cung cấp cho Người dùng) được ẩn danh và chỉ nhằm mục đích tạo ra các thống kê ẩn danh trên toàn cầu.

Dữ liệu này không chịu sự xử lý của cá nhân và do đó không phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập được xác định cụ thể trong phần “Thu thập dữ liệu”, chúng tôi mời bạn đọc kỹ.

PolyglotClub cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp cho bạn nhiều thông tin nhất có thể để cho phép bạn kiểm soát những gì xảy ra với Dữ liệu của bạn.

Do đó, bạn sẽ tìm thấy bên dưới thông tin thêm về Dữ liệu chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, thời gian chúng tôi lưu giữ, quyền riêng tư của bạn và cách bạn có thể thực hiện chúng.

Thu thập dữ liệuPolyglotClub thu thập Dữ liệu liên quan đến các kiểu người dùng khác nhau, những người này có thể kết hợp các cấu hình khác nhau:

Người dùng thường xuyên duyệt qua Trang web mà không tự nguyện truyền đạt Dữ liệu cho PolyglotClub (sau đây được gọi là 'Người dùng').

Những người tích cực bày tỏ sự quan tâm của họ đến việc mua Dịch vụ và tự nguyện trao đổi Dữ liệu cho PolyglotClub (sau đây được gọi là “Các Bên quan tâm”).

Điều này có thể bao gồm:
- Người dùng giao tiếp địa chỉ email của mình để có thể thực hiện kiểm tra miễn phí do Dịch vụ cung cấp (sau đây được gọi là “Người kiểm tra”)
- Người dùng tạo tài khoản khách hàng để đặt hàng Dịch vụ (sau đây được gọi là “Khách hàng”)
- Người nhận cuối cùng của Dịch vụ (sau đây được gọi là “Sinh viên”)


Bạn sẽ tìm thấy bên dưới các loại Dữ liệu khác nhau mà chúng tôi thu thập, có thể được thu thập tích lũy:

Dữ liệu được thu thập tự động


Dữ liệu được thu thập tự động tại mỗi thời điểm mỗi Người dùng truy cập vào Trang web:

- Địa chỉ IP
- Ngày và giờ truy cập vào trang web
- Các trang đã duyệt
- Loại trình duyệt được sử dụng
- Nền tảng và / hoặc hệ điều hành được cài đặt trên thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh)
- Công cụ tìm kiếm và từ khóa được sử dụng để tìm trang web


Dữ liệu do các Bên quan tâm truyền đạt


Dữ liệu được các Bên quan tâm thông báo cho PolyglotClub để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn và thực hiện các Dịch vụ:
- Tên tài khoản
- Mật khẩu
- Địa chỉ email
- Ngày sinh
- Tuổi
- Thành phố
- Quốc gia
- Địa chỉ nhà
- Mã Bưu Chính
- Số điện thoại
- Số nhận dạng của phần mềm nhắn tin tức thì: ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Skype, Gtalk
- Giới tính (không bắt buộc)
- ngôn ngữ nói (học ngôn ngữ hoặc dạy ngôn ngữ)

Dữ liệu liên quan đến PolyglotClub đơn đặt hàng Dịch vụ của bạn


Dữ liệu được các Bên quan tâm thu thập khi họ liên hệ với chúng tôi (cụ thể là qua email) để cung cấp Dịch vụ tốt nhất có thể (để thực hiện các Dịch vụ mà bạn quan tâm hoặc như một phần của các biện pháp trước hợp đồng)
Thông tin được thu thập tự động khi Sinh viên hoặc Khách hàng sử dụng Trang web hoặc Nền tảng:
- Các hoạt động điều hành (được ghi lại trong một tệp được chỉ định dưới dạng “nhật ký”), bao gồm thông tin đăng nhập của Người dùng, các tính năng được thực thi, thời gian thực hiện hoặc “dấu thời gian” và máy trạm được sử dụng qua địa chỉ IP của Người dùng

- Kết nối với nền tảng khóa học

PolyglotClub sử dụng Dữ liệu của bạn trong phạm vi cần thiết cho các mục đích mà Dữ liệu đó được lấy.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn cho những mục đích nào và trên cơ sở pháp lý nào?PolyglotClub sử dụng Dữ liệu của bạn cho các mục đích khác nhau; trong bối cảnh này, mỗi lần chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cần thiết để đạt được mục đích đã định.


Chúng tôi sử dụng Dữ liệu khi cần thiết:

- Trong bối cảnh chuẩn bị hợp đồng, việc thực hiện hoặc giải thể hợp đồng ( Article 6.1.b. GDPR ).

Ví dụ: để cung cấp cho bạn các Dịch vụ được yêu cầu, trả lời các câu hỏi của bạn về Dịch vụ, hỏi ý kiến của bạn về các Dịch vụ và tối ưu hóa các tìm kiếm của bạn khi bạn ở trên Trang web của chúng tôi.


- Tuân thủ các điều khoản pháp lý và quy định mà PolyglotClub phải tuân theo ( Article 6.1.c GDPR ).

- Trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, đảm bảo trong những trường hợp đó cân bằng những điều này với quyền riêng tư của bạn, đặc biệt nếu bạn là trẻ vị thành niên (xem phần “Xử lý dữ liệu liên quan đến trẻ em”) ( Article 6.1.f. GDPR ).
Do đó, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Liên hệ của các Bên quan tâm cho mục đích thông tin, quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của PolyglotClub

Cụ thể, điều này cho phép chúng tôi:
- Gửi cho bạn Bản tin của chúng tôi
- Cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc các chiến dịch đặc biệt mà bạn có thể quan tâm (qua thư, điện thoại, email hoặc qua mạng xã hội)
- Gửi cho bạn khuyến mại
Cuối cùng, PolyglotClub có thể thu thập và sử dụng dữ liệu với sự đồng ý của bạn nếu dữ liệu đó là để gửi cho bạn các thông điệp quảng cáo, miễn là bạn chưa được liệt kê là Bên quan tâm.

Trong bối cảnh này, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu hủy đăng ký nhận những thông điệp khuyến mại này.

Chúng tôi có thể truyền Dữ liệu của bạn cho ai?Chúng tôi chỉ truyền Dữ liệu của bạn cho bên thứ ba khi:
- Cần thiết để thực hiện đúng các dịch vụ của chúng tôi
- Nó là cần thiết để đáp ứng một nghĩa vụ pháp lý
- Bạn cho chúng tôi ủy quyền

Để thực hiện Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể hợp đồng phụ, toàn bộ hoặc một phần, một số nhiệm vụ của chúng tôi cho các nhà thầu phụ kỹ thuật, chẳng hạn như cho một công ty CNTT nhằm lưu trữ Trang web và lưu trữ Dữ liệu và các bản sao lưu.

Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà thầu phụ xử lý dữ liệu của bạn theo cách giống như cách chúng tôi làm; nghĩa là, một cách an toàn, tôn trọng và có trách nhiệm; và chúng tôi cung cấp các đảm bảo hợp đồng đầy đủ cho hiệu lực này.

PolyglotClub do đó yêu cầu các nhà thầu phụ của mình tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và cung cấp đủ đảm bảo về việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để việc sử dụng dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và đảm bảo bảo vệ các quyền của bạn .

Quyền lợi của bạnQuyền truy cập


Bạn có quyền tham khảo Dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào, miễn phí.

Quyền chỉnh lưu


Bạn có quyền yêu cầu sửa Dữ liệu không chính xác và Dữ liệu không phù hợp hoặc Dữ liệu không còn cần thiết phải bị xóa.

Quyền được xóa


Khi bạn không muốn Dữ liệu của mình được sử dụng nữa và yêu cầu xóa Dữ liệu đó, chúng tôi sẽ tiến hành xóa Dữ liệu của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Cần lưu ý rằng không phải lúc nào cũng có thể xóa tất cả dữ liệu cá nhân được yêu cầu,
ví dụ: khi quá trình xử lý là cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp,
hoặc do các cơ quan tư pháp yêu cầu giữ lại Dữ liệu đó.
Bạn sẽ nhận được thêm thông tin liên quan đến chủ đề này, nếu cần thiết, khi phản hồi yêu cầu của bạn.

Quyền có khả năng di chuyển dữ liệu


Trong phạm vi cần thiết, bạn cũng sẽ được hưởng tính khả chuyển của Dữ liệu của mình theo các điều kiện được cung cấp bởi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn đến thực tế là khả năng chuyển dữ liệu chỉ có thể đối với Dữ liệu mà chính bạn đã cung cấp cho PolyglotClub trên cơ sở ủy quyền hoặc hợp đồng. Do đó, quyền di chuyển này chỉ được áp dụng cho Dữ liệu Khách hàng và Sinh viên.

Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn


Điều gì xảy ra khi bạn không muốn hoặc không còn muốn nhận bất kỳ hình thức giao tiếp thương mại nào? Bạn duy trì quyền phản đối, mà không cần phải đưa ra lời biện minh, đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Do đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu hủy đăng ký nhận những tin nhắn quảng cáo này.

Quyền hạn chế sử dụng


Cuối cùng, bạn duy trì quyền giới hạn việc sử dụng Dữ liệu của mình trước PolyglotClub , theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Thực hiện quyền của bạn


Bạn có thể thực hiện các quyền được liệt kê ở trên bất kỳ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua trang sau:

https://polyglotclub.com/legal

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?Chúng tôi không thể giữ lại Dữ liệu của bạn ngoài thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà Dữ liệu được thu thập.

PolyglotClub tuy nhiên có thể sử dụng Thông tin liên hệ của các Bên quan tâm để xác định bên quan tâm và thông báo cho họ về các sản phẩm và chương trình khuyến mãi PolyglotClub 2 năm.

Nhắc nhở: bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu hủy đăng ký nhận những tin nhắn quảng cáo này.

Khi kết thúc thời hạn lưu trữ được mô tả ở trên, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa hoặc ẩn danh, ngoại trừ việc lưu trữ dữ liệu đó là nghĩa vụ pháp lý, cụ thể là trong trường hợp tuân thủ nghĩa vụ lưu giữ tài liệu cho mục đích kế toán và thuế.

Bảo vệChúng tôi đã phát triển các quy tắc bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp, để ngăn chặn việc phá hủy, mất mát, làm sai lệch, sửa đổi, truy cập trái phép và tình cờ tiết lộ cho bên thứ ba và bất kỳ việc xử lý trái phép nào khác đối với Dữ liệu.

Ví dụ: PolyglotClub đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu chứa Dữ liệu Người dùng hoặc Khách hàng một cách an toàn trên ba hỗ trợ vật lý khác nhau ở các vị trí khác nhau.

Để bảo vệ toàn bộ hệ thống khỏi vi-rút và vi phạm bảo mật, phần mềm hệ thống và gói phần mềm ứng dụng được cập nhật ngay khi có bản cập nhật bảo mật.

Tường lửa được cài đặt trên mỗi máy chủ và được quản trị viên mạng của chúng tôi định cấu hình để bảo vệ khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Quyền truy cập vào các máy chủ cũng bị hạn chế bởi khóa công khai-riêng tư, với khóa cá nhân được mã hóa (DES 256).

Cuối cùng, máy tính cá nhân của mỗi PolyglotClub được trang bị phần mềm chống vi-rút chuyên nghiệp và được cập nhật tự động.

Ngoài ra, các nhà phát triển hoặc nhân viên làm việc trên cơ sở hạ tầng được trang bị một máy tính có đĩa cứng được mã hóa hoàn toàn.

Trong trường hợp rò rỉ dữ liệu gây hậu quả bất lợi cho Dữ liệu của bạn, bạn sẽ được thông báo cá nhân trong các trường hợp và trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tính bảo mật cho Dữ liệu của bạn, chúng tôi khuyên bạn:
- Không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bên thứ ba
- Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên
- Đảm bảo rằng quyền truy cập vào máy tính / máy tính bảng / điện thoại thông minh của bạn được bảo mật

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài khoản khách hàng của mình và hậu quả của việc sử dụng nó, cũng như về bất kỳ thông tin nào thuộc bất kỳ hình thức nào mà bạn liên lạc với PolyglotClub .

PolyglotClub không chịu trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại do thông tin sai, không đầy đủ hoặc gian lận mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bảo đảm quyền riêng tư của Viễn thôngTất cả việc truyền dữ liệu cá nhân sẽ được mã hóa qua các trang “https”.

Điều này chủ yếu liên quan đến tất cả các công cụ quản trị viên (quản lý máy chủ, truy cập cơ sở dữ liệu, truy cập máy chủ).

Tất cả giao tiếp giữa các máy chủ được mã hóa bằng công nghệ TLS và truy cập vào máy chủ thông qua kết nối SSH và VPN được mã hóa.

Điều này đảm bảo mức độ an toàn và bảo mật dữ liệu cao.

Ngoài ra, tất cả mật khẩu của người dùng và người giám sát đều được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và không thể đọc bên ngoài hoặc bên trong bởi PolyglotClub .

Liên kết đến các trang web của bên thứ baChúng tôi muốn chỉ ra rằng trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và một số dịch vụ của chúng tôi có thể cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba (chẳng hạn như mạng xã hội).

Chúng tôi không kiểm soát cách các trang web và dịch vụ của bên thứ ba xử lý Dữ liệu của bạn.

Chúng tôi không xem xét các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web và dịch vụ của bên thứ ba đó hoặc các hoạt động của họ liên quan đến việc bảo vệ Dữ liệu của bạn.

Chúng tôi mời bạn đọc kỹ các chính sách xử lý dữ liệu của các trang web bên thứ ba mà bạn truy cập từ trang web của chúng tôi.

Xử lý dữ liệu liên quan đến trẻ emChúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi mà không có sự cho phép rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Trong trường hợp thông tin về trẻ em dưới 16 tuổi vô tình bị chúng tôi thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa Dữ liệu càng sớm càng tốt, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải lưu trữ thông tin đó.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tưPolyglotClub có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo định kỳ, đặc biệt trong trường hợp có những thay đổi về luật pháp.

Do đó, chúng tôi mời bạn luôn tham khảo phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật trên trang web của chúng tôi:


https://polyglotclub.com/policies

Nếu bạn muốn liên hệ với PolyglotClub về Chính sách Bảo mật này (ví dụ: để thực hiện các quyền của bạn hoặc khiếu nại về việc xử lý Dữ liệu của bạn), bạn có thể làm như vậy qua trang sau:

https://polyglotclub.com/legal

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn cho rằng chúng tôi đã không xử lý dữ liệu của bạn một cách thích hợp.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm theo yêu cầu của bạn nhanh nhất có thể.

Nếu bạn vẫn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi và gửi khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu ở Pháp


CNIL
https://www.cnil.fr
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

CHÍNH SÁCH COOKIEThông tin chungChính sách quản lý cookie hiện tại nhằm mục đích cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ nhất có thể về các cookie mà chúng tôi sử dụng và mục đích của chúng.

Chúng tôi cũng mời bạn đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu về các quy tắc áp dụng cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh khi bạn truy cập một trang web.

Cookie được đặt trên thiết bị của bạn bởi máy chủ lưu trữ trang web.

Máy chủ nhận ra thiết bị của bạn khi bạn quay lại trang web được đề cập do số ID duy nhất của cookie.

Có nhiều loại cookie khác nhau, được phân loại dựa trên nguồn gốc, chức năng và thời gian tồn tại.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?- Các cookie cần thiết: Các cookie này đảm bảo rằng bạn có thể duyệt các trang web và ứng dụng của chúng tôi cũng như sử dụng các tính năng (chẳng hạn như giỏ hàng và cài đặt quyền riêng tư của bạn).
- Cookie chức năng: Những cookie này hỗ trợ hoạt động của các trang web và ứng dụng của chúng tôi và cho phép trải nghiệm duyệt web được cá nhân hóa, ví dụ bằng cách lưu trữ tên đăng nhập, mật khẩu và tùy chọn, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ. Các cookie được mã hóa này được PolyglotClub cài đặt trực tiếp trong khoảng thời gian một năm.
- Cookie phân tích và quảng cáo: Các cookie này thu thập dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Trang web và Nền tảng của chúng tôi, chẳng hạn như số lượng khách truy cập, các trang web phổ biến và thời gian người dùng dành cho một trang nhất định. Để đạt được hiệu quả này, chúng tôi sử dụng cookie từ các bên thứ ba cho các mục đích thống kê và tiếp thị, chẳng hạn như Google Analytics, Google Universal Analytics, Trình quản lý thẻ của Google và Facebook.


Những cookie này chứa thông tin mà chúng tôi sử dụng để xử lý các yêu cầu của bạn và để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi trên internet.

Bạn có thể kiểm soát hoặc ngăn chặn việc lưu trữ cookie.

Xin lưu ý rằng một trang web có thể không hoạt động sau khi thay đổi cài đặt.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc kiểm soát và quản lý cookie, vui lòng truy cập trang web https://www.allaboutcookies.org .