Legal NoticesPolyglot Club
Công ty tự doanh có trụ sở tại Pháp (Aix-en-Provence) : Vincent Scheidecker
- Tel.: 660 256 266
- Siren : 789710068
- Siret : 78971006800022
- Send a Message
- Xuất bản quản lý: Vincent Scheidecker

Các công ty Hosting:
- ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 France.