اخطارهای حقوقیPolyglot Club
شرکت خوداشتغالی مستقر در فرانسه (Aix-en-Provence) : Vincent Scheidecker
- Tel.: 660 256 266
- Siren : 789710068
- Siret : 78971006800022
- ارسال پیام
- مدیر انتشارات: Vincent Scheidecker

شرکت های میزبان:
- ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 France.