راهنمایی

'کشور / منطقه تعهدات مدیر' چیست؟1. کشور / منطقه مدیر باید مورد توجه مدیر جهانی / کشور خود را هر گونه مشکلات آنها ممکن است با مدیر منطقه و یا با کاربران داشته باشد.
2. کشور / منطقه مدیر باید همه با حسن نیت ارائه میدهد و احترام رفتار کنند.
3. کشور / منطقه مدیر باید در زمان برای هر جلسه باشد.
4. کشور / منطقه مدیر باید اطلاع اوایل به خود جهان / کشور مدیر از هر درگیری برنامه که آنها را از حضور در جلسه جلوگیری می دهد.
به همین ترتیب، کشور / مدیر منطقه باید توجه اوایل به مدیر جهانی / کشور خود برای هر غیبت طولانی را.
این است که به ترتیب برای جایگزینی موقت، به منظور اطمینان حاصل شود که فعالیت های مختلف PolyglotClub می تواند در شرایط خوب ادامه.
اگر یک مدیر کشور / منطقه است برای بیش از دو هفته بدون اطلاع قبلی وجود ندارد، S / او باید فورا و قطعی حذف و جایگزین.
5. کشور / منطقه مدیر باید خود را جهانی / کشور مدیر از هر بیماری یا آسیب دیدگی که توانایی خود را برای برگزاری موقعیت خود را، و یا به انجام وظایف خود را تحت تاثیر قرار اطلاع.
6. کشور مدیر / منطقه باید توسط تمام شرایط PolyglotClub سرویس پایبند به عنوان 'سیاست PolyglotClub' در صفحه اصلی مراجعه کرده.
7. کشور / منطقه مدیر باید PolyglotClub و کاربران خود را به بهترین توانایی خود حمایت می کنند.
8. کشور / منطقه مدیر هرگز مدیر جهانی / کشور، و یا یکی دیگر از مدیر منطقه در طول یا پس از یک نشست مقابله با.
/ منطقه مدیر مدیر جهانی / کشور بیش از خوشحال می شود به بحث در مورد هر موضوع را در زمان مناسب، نه در حضور دیگر کاربران به طور منظم.

این است که به حمایت از تصویری با کیفیت و قابلیت اطمینان است که با PolyglotClub همراه است.

مباحث مرتبط:

Comments