Help

NEW ARTICLE

'Quốc gia / Khu vực Cam kết của Administrator' là gì?1. Country / Region quản trị sẽ mang đến sự chú ý của thế giới quản trị / Quốc gia của họ bất kỳ vấn đề mà họ có thể có với Ban Quản lý khu vực hoặc với một thành viên.
2. Quốc gia / Khu vực Quản trị viên phải đối xử với tất cả mọi người với sự lịch sự và tôn trọng.
3. Country / Region quản trị sẽ dựa trên thời gian cho mỗi cuộc họp.
4. Country / Region quản trị phải thông báo sớm để World / Country quản trị của họ trong bất kỳ cuộc xung đột lịch trình đó sẽ ngăn cản họ tham dự một cuộc họp.
Tương tự như vậy, Country / Region quản trị phải thông báo sớm để quản trị thế giới / Quốc gia của họ cho bất kỳ sự vắng mặt dài.
Điều này là để chuẩn bị cho một sự thay thế tạm thời, để đảm bảo rằng các hoạt động PolyglotClub khác nhau có thể tiếp tục trong điều kiện tốt.
Nếu một quản trị Country / Region vắng mặt trong hơn hai tuần mà không cần thông báo trước, anh / cô ta sẽ lập tức và dứt khoát loại bỏ và thay thế.
5. Country / Region quản trị có trách nhiệm thông báo cho thế giới / Country quản trị của họ về bất kỳ bệnh tật hoặc chấn thương đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng của họ để giữ vị trí của họ, hoặc để thực hiện các nhiệm vụ của mình.
6. Country / Region quản trị phải tuân theo tất cả các điều khoản của dịch vụ PolyglotClub gọi là 'PolyglotClub Policy' trên trang chủ.
7. Country / Region quản trị có trách nhiệm hỗ trợ PolyglotClub và các thành viên của họ một cách tốt nhất khả năng của mình.
8. Country / Region quản trị sẽ không bao giờ đối đầu với một quản trị Thế giới / Country, hoặc một Quản trị khu vực trong hoặc sau một cuộc họp.
Thế giới / Quốc gia Hành chánh / Region Administrator sẽ được hạnh phúc hơn để thảo luận về bất kỳ vấn đề tại thời điểm thích hợp, không có sự hiện diện của các thành viên thường xuyên khác.

Điều này là để duy trì hình ảnh về chất lượng và độ tin cậy đó là liên kết với PolyglotClub.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All