Help

NEW ARTICLE

Một 'PolyglotClub Administrator' là gì?Nước Administrators (CA) và khu vực quản trị (RA) báo cáo quản trị Thế giới (WA).
Họ chịu trách nhiệm điều chat và diễn đàn, bồi dưỡng các cuộc họp, và thực hiện các quy định PolyglotClub.
Các quản trị viên Quốc gia hoặc vùng quản trị nỗ lực để cung cấp ngôn ngữ sáng tạo và thú vị và môi trường giao lưu văn hóa.
Họ có đầy đủ quyền hạn để giúp các quản trị thế giới để đảm bảo rằng tất cả các an toàn, chăm sóc và chất lượng tiêu chuẩn giám sát được đáp ứng.

Thực tế, trong số các hoạt động khác, PolyglotClub coutry Quản trị viên có trách nhiệm:

- Các cuộc họp quản lý / biên tập PolyglotClub và bình luận đăng trên 'Họp PolyglotClub' Country của họ phần;
- Chọn Region Administrators.
Mặc dù không có phần thưởng tài chính hoặc vật chất, các đặc quyền và bổng lộc là vô giá.
Là một quản trị PolyglotClub Country / Region, bạn có quyền truy cập vào một mạng lưới rộng lớn hơn và chặt chẽ hơn của thế giới, quốc gia, khu vực và quản trị trên toàn thế giới.
Đây là một nền tảng duy nhất mà từ đó để phấn đấu cả một cá nhân và một mức độ chuyên nghiệp.
Vì vậy, chỉ cần cất cánh với chúng tôi !! Chúng tôi hiện đang tuyển dụng vui vẻ, nhiệt tình, con người thân thiện cho vị trí quản lý khác nhau cho PolyglotClub Website của chúng tôi.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1 All