Japanese ➡ نام های زبان بومی 日本語
➡ نام های دیگر برای این زبان
➡ در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. Japan
➡ درس ها - 日本語