Japanese نام های زبان بومی 日本語
نام های دیگر برای این زبان
در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. Japan