Japanese Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): 日本語
Cách gọi khác:
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Japan