Japanese ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): 日本語
➡ Cách gọi khác:
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Japan
➡ Lessons - 日本語