Japanese ➡ Native language names (autonyms): 日本語
➡ Other names for this language:
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: Japan
➡ Mga Aralin - 日本語