Tamil ➡ نام های زبان بومی தமிழ்
➡ نام های دیگر برای این زبان Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
➡ در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. India
➡ درس ها - தமிழ்