Tamil نام های زبان بومی தமிழ்
نام های دیگر برای این زبان Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. India