راهنمایی

چگونه از حروف بزرگ امریکایی می توان درست استفاده کرد؟

بزرگ نوشتن کلمه اول با حرف بزرگ است ، در حالی که تمام کلمات دیگر در جمله با حروف کوچک نوشته شده اند.

بزرگ نویسی آمریکا از جنبه های مختلف با جنبه انگلیسی متفاوت است.

در اینجا برخی از قوانین اساسی بزرگ نویسی آمریکا آورده شده است که باید هنگام نوشتن آنها را در نظر بگیرید.

1. کلمه جمله همیشه بزرگ است.


مثلاً Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. اولین کلمه نقل قول مستقیم ، به استثنای مواردی که نقل قول تقسیم شده است ، با حروف بزرگ نوشته می شود.


مثلاً Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. تمام اولین کلمات خطوط در شعرها با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4- نام افراد ، شرکت ها ، سازمان ها و همچنین دوره های مختلف تاریخی و برخی از وقایع با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5- نام تمام مکان های جغرافیایی و همچنین نام قاره ها ، مناطق ، رودخانه ها ، اقیانوس ها و دریاچه ها با حروف بزرگ نوشته می شود.


مثلاً Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. نام قایق ها ، کشتی ها و همچنین نام هواپیماها با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً St Louis, Bernard, Caronis.

7. نام نژادها ، ملیت ها و همچنین زبان ها با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً German, Croatian, French, Hispanic.

8- نام اقوام نزدیک ، وقتی از نام یکی از اعضای خانواده به عنوان عنوان استفاده می شود ، بزرگ می شود.


مثلاً Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. عنوان حرفه ای شخص ، هنگامی که قبل از نوشتن نام وی نوشته شده باشد.


به عنوان مثال General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. تمام حروف اول عنوان های فیلم ، نمایشنامه و رمان با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. 'The' در نام نشریات زمانی که بخشی از عنوان را بزرگ می کند.


مثلاً The Washington Times.

12. اولین نامه ها در سلام و احوالپرسی ، مانند Clare عزیز ، مال شما همیشه بزرگ است.

13. اسامی موجود در نام مکانها و اشخاص مختلف با حروف بزرگ بزرگ می شوند.


مثلاً Old Justin, the Foggy Town.

14. کلمه 'من' باید همیشه بزرگ باشد.


مثلاً Finally. I reconsidered his decision.

15 نامهای کتاب مقدس و همچنین مکان ها و آثار مقدس با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً The Koran, Mathew, Jesus.

16 نام روزهای هفته و همچنین ماه ها و تعطیلات (از جمله روزهای مذهبی) با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً Monday, April, Christmas.

17. نام برخی از دادگاه های مشخص با حروف بزرگ نوشته شده است.
به عنوان مثال Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18 نام معاهدات با حروف بزرگ نوشته می شود.


. North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.مثلا

19 علائم تجاری کالاها و خدمات همیشه با حروف بزرگ نوشته می شوند.


20 نام دوره های مختلف زمین شناسی با حروف بزرگ نوشته می شوند.


مثلاً Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21.نام تمام سیارات و ستارگان با حروف بزرگ نوشته می شوند.Saturn, Jupiter, Mars.مثلا

22.بسیاری از نامهای لاتین دسته های زیست شناختی و جانورشناختی،به جز نوع ها با حروف بزرگ نوشته می شوند.

23.برخی از مخففها نیز با حروف بزرگ نوشته می شوند


NATO, UN. .E.g.مثلا

مباحث مرتبط: