Help

NEW ARTICLE

Sử dụng viết hoa kiểu Mỹ như thế nào cho đúng?

Viết hoa là viết từ đầu tiên bằng chữ in hoa, ngược lại tất cả các từ khác trong câu được viết bằng chữ nhỏ.

Cách viết hoa của Mỹ khác với tiếng Anh ở một số khía cạnh.

Dưới đây là một số quy tắc viết hoa cơ bản của người Mỹ mà bạn nên lưu ý khi viết.

1. Từ đầu tiên của câu luôn được viết hoa.


Ví dụ: Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. Từ đầu tiên của phần trích dẫn trực tiếp, trừ trường hợp tách phần trích dẫn, được viết hoa.


Ví dụ: Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. Các chữ đầu dòng trong bài thơ đều viết hoa.


Ví dụ: From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4. Tên của các cá nhân, công ty, tổ chức cũng như các giai đoạn lịch sử khác nhau và một số sự kiện được viết hoa.


Ví dụ: The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5. Tên của tất cả các địa điểm địa lý cũng như tên của lục địa, huyện, sông, đại dương và hồ đều được viết hoa.


Ví dụ: Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. Tên tàu thuyền cũng như tên máy bay đều được viết hoa.


Ví dụ: St Louis, Bernard, Caronis.

7. Tên chủng tộc, quốc tịch cũng như ngôn ngữ được viết hoa.


Ví dụ: German, Croatian, French, Hispanic.

8. Tên những người thân, khi viết hoa tên thành viên trong họ làm chức danh.


Ví dụ: Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. Chức danh nghề nghiệp của người viết hoa trước họ.


Ví dụ: General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. Tất cả các chữ cái đầu tiên trong tiêu đề của phim, vở kịch và tiểu thuyết đều được viết hoa.


Ví dụ: An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. “Dấu” trong tên của các ấn phẩm định kỳ, khi nó bao gồm một phần của tiêu đề được viết hoa.


Ví dụ: The Washington Times.

12. Các chữ cái đầu tiên trong lời chào và lời chào, chẳng hạn như Dear Clare, Yours ever được viết hoa.

13. Văn bia tên các địa danh và các tên khác nhau được viết hoa.


Ví dụ: Old Justin, the Foggy Town.

14. Từ “Tôi” luôn phải được viết hoa.


Ví dụ: Finally. I reconsidered his decision.

15. Tên trong Kinh thánh cũng như tên của các địa điểm và công trình linh thiêng đều được viết hoa.


Ví dụ: The Koran, Mathew, Jesus.

16. Tên các ngày trong tuần, tháng, ngày lễ (kể cả các ngày thuộc tôn giáo) được viết hoa.


Ví dụ: Monday, April, Christmas.

17. Tên của một số Tòa án xác định được viết hoa.


Ví dụ: Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18. Tên điều ước quốc tế được viết hoa.


Ví dụ: North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.

19. Nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ luôn được viết hoa.

20. Tên của các thời đại địa chất khác nhau được viết hoa.


Ví dụ: Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21. Tên của tất cả các hành tinh và tên của các ngôi sao được viết hoa.


Ví dụ: Saturn, Jupiter, Mars.

22. Nhiều tên Latinh của các lớp sinh vật và động vật, ngoại trừ các chi được viết hoa.

23. Một số chữ viết tắt cũng được viết hoa.


Ví dụ: NATO, UN.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 2 All