Ndihmë

NEW ARTICLE

Si të përdorim të drejtën e kapitalizimit amerikan?

Shkrimi me shkronjë të madhe është të shkruash fjalën e parë me shkronjë të madhe, ndërsa të gjitha fjalët e tjera në fjali janë shkruar me shkronja të vogla.

Kapitalizimi amerikan ndryshon në disa aspekte nga ai britanik.

Këtu janë disa nga rregullat themelore të germave amerikane që duhet të merrni parasysh gjatë shkrimit.

1. Fjala e parë e fjalisë gjithmonë shkruhet me shkronjë të madhe.


P.sh. Derrick has decided to live the country! Where does he want to go?

2. Fjala e parë e vlerësimit të drejtpërdrejtë, përveç në rastet kur vlerësimi është i ndarë, shkruhet me shkronjë të madhe.


P.sh. Peter exclaimed: “It is preposterous!!!” “I do not think so,” Elisabeth replied, “in my opinion he could do this.”

3. Të gjitha fjalët e para të rreshtave në poezi shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. From fairest creatures we desire increase, That thereby beauty's rose might never die, But as the riper should by time decease, His tender heir might bear his memory. (William Shakespeare).

4. Emrat e individëve, ndërmarrjeve, organizatave, si dhe periudha të ndryshme historike dhe disa ngjarje shkruhen me germa të mëdha.


P.sh. The UN, the White House, State Department, Winston Churchill, the Republican Party.


5. Emrat e të gjitha vendeve gjeografike si dhe emrat e kontinenteve, rretheve, lumenjve, oqeaneve dhe liqeneve shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. Great Britain, London, the Persian Gulf, the Pacific Ocean. You should capitalize the compass points, except in cases when the specific region is mentioned.

6. Emrat e anijeve, anijeve, si dhe emrat e aeroplanëve shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. St Louis, Bernard, Caronis.

7. Emri i racave, kombësive, si dhe gjuhëve shkruhet me shkronjë të madhe.


P.sh. German, Croatian, French, Hispanic.

8. Emrat e të afërmve të ngushtë, kur emri i anëtarit të familjes përdoret si titull, shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. Uncle Sam, Aunt Christine, Aunt Paula.

9. Titulli profesional i personit, kur është shkruar para se të shkruhet me shkronjë të madhe emri i tij / saj.


P.sh. General Clark, President Bush, Professor Suttons.

10. Të gjitha shkronjat e para në titujt e filmave, shfaqjeve dhe romaneve shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. An Extremely Goofy Movie, The magic Skin.

11. 'The' në emrat e botimeve periodike, kur përfshin pjesën e titullit shkruhet me shkronjë të madhe.


P.sh. The Washington Times.

12. Letrat e para në përshëndetjet dhe përshëndetjet, të tilla si I dashur Clare, Juaji ka germa të mëdha.

13. Epitet në emrat e vendeve dhe personave të ndryshëm shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. Old Justin, the Foggy Town.

14. Fjala 'Unë' gjithmonë duhet të shkruhet me shkronjë të madhe.


P.sh. Finally. I reconsidered his decision.

15. Emrat biblik, si dhe emrat e vendeve dhe veprave të shenjta shkruhen me germa të mëdha.


P.sh. The Koran, Mathew, Jesus.

16. Emrat e ditëve të javës, si dhe muajve dhe festave (përfshirë ato fetare) shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. Monday, April, Christmas.

17. Emrat e disa gjykatave të përcaktuara shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. Supreme Court of the United States, Scottish High Court.

18. Emri i traktateve shkruhet me shkronjë të madhe.


P.sh. North Atlantic Treaty, Copyright law, Corporative law.

19. Markat tregtare të mallrave dhe shërbimeve gjithmonë shkruhen me germa të mëdha.

20. Emrat e epokave të ndryshme gjeologjike shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. Stone Age, Paleozoic age, Bronze Age.

21. Emrat e të gjithë planetëve dhe emrat e yjeve shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. Saturn, Jupiter, Mars.

22. Shumë emra latinë të klasave biologjike dhe zoologjike, përveç gjinive, shkruhen me shkronjë të madhe.

23. Disa shkurtesa gjithashtu shkruhen me shkronjë të madhe.


P.sh. NATO, UN.

Related topics: