Spanish نام های زبان بومی Español / Castellano
نام های دیگر برای این زبان Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. Spain