Spanish ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Español / Castellano
➡ Cách gọi khác: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Spain
➡ Lessons - Español / Castellano