Spanish Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Español / Castellano
Cách gọi khác: Castilian, Español, Castellano, Castillan, Espagnol
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Spain