Arabic نام های زبان بومی العربية
نام های دیگر برای این زبان
در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. Saudi Arabia