Arabic ➡ نام های زبان بومی العربية
➡ نام های دیگر برای این زبان
➡ در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. Saudi Arabia
➡ درس ها - العربية