Arabic ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): العربية
➡ Cách gọi khác:
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Saudi Arabia
➡ Lessons - العربية