Arabic Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): العربية
Cách gọi khác:
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Saudi Arabia