Ndihmë

NEW ARTICLE

Si te raportoni mesazhet spam?Nëse ju merrni mesazhet spam ose komente, ju lutem na tregoni nëpërmjet 'Raportit si Spam apo fyese' link.
Nëse ju merrni mesazhe spam-në PolyglotClub.com, ju lutem mos klikoni mbi ndonjë lidhje të përfshira në mesazhe, dhe ju lutem mos përgjigjeni atyre me e-mail direkt. Me të marrë një Raport Spam nga një përdorues, ne do të kontrollojë llogarinë e spammer dhe fshini atë nëse ne gjejmë se përdoruesi shkel Rregullat e Shërbimit.

- Rasti 1. Spam Mesazh:
Në këndin e poshtëm të djathtë të një mesazhi është 'Raporti Spam' link. Kliko në 'Raportin si spam ose të ofensivës'.
- Rasti 2. Spam Koment:
Vendi kursorin mbi spam koment, dhe pastaj 'Report Spam' link do të shfaqet sipër mesazhit në anën e djathtë. Kliko në 'Raportin si spam ose të ofensivës'.

Nëse jeni të pasigurt nëse një mesazh është spam apo jo, ju lutem raportoni atë. Së bashku, ne mund të bëjë Polyglot Club një vend më të mirë!

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 3 All