راهنمایی

چگونه از نمونه های روسی استفاده کنیم؟6 مورد کامل و 3 'گنجانیده' موارد در روسیه وجود دارد:

1. Nominativ \ Именительный نشان می دهد موضوع فعل محدود: ما * به فروشگاه رفت. \ Мы * были в магазине (Им.п: Мы)
2. Genitiv \ Родительныйwhich تقریبا به مورد و حرف اضافه از مالکیت انگلیسی را مربوط، نشان می دهد صاحب اسم دیگر: * کتاب جان در صفحات جدول از کتاب بود زرد تبدیل شده است. \ Книга Ивана * была на столе. Страницы 'этой книги' стали жёлтыми. (Им.п. Иван، книга эта)
3. Dativ \ Дательный نشان می دهد شی غیر مستقیم از یک فعل: فروشنده به ما * تخفیف \ Клерк дал нам * скидку. (скидка Им.п.)
4. Akkusative \ Винительный نشان می دهد که جسم مستقیم از یک فعل: فروشنده ما به یاد * \ Клерк запомнил нас *.. (Им п. мы)
5. کلام / مفعول \ Творительный نشان می دهد یک شی مورد استفاده در انجام یک عمل: ما طبقه با پاک کردن پاک * * * * \ Мы помыли пол тряпкой * (Им п тряпка.)..
6. حرف اضافه \ Предложный مورد دستوری که نشانه شی از یک حرف اضافه است. ما هنوز در مورد مادر بزرگ ما فکر *. \ Мы всё ещё думаем о нашей бабушке * (им.п. бабушка).


شما باید اولین 6 به منظور صحبت کنید. 3 آخرین آنهایی که بخشی از ارتقاء مطالعه از زبان. فقط توصیه می شود که آنها وجود داشته باشد.
اول از همه، شما باید بدانید که ممکن است شما با اولین 6 با اسم، ضمایر و صفت عمل که در روسیه است بخش های جنسیتی (3> مردانه، زنانه و خنثی)، شماره (2> مفرد و جمع)، همدلی (2 > خوش طینت و بدون روح)، شخصیت (2> نام شخصی یا نام مشترک) و میل (3 انواع> 1،2،3 انواع).

درباره میل و خم شدن:

7. مکانی \ Местный نشان می دهد محل سکونت: ما در جنگل زندگی می کنند \ Мы живём в лесу (Им.п. лес) - صدای Dativ.
8. ایی \ Звательный نشان می دهد مخاطب: آنی، شما همه درست است؟ و یا به سادگی سلام، آنی! \ Ань، ты в порядке؟ или просто Привет، Ань! (Им.п. Аня) - صدای Nominativ
9. به جزء \ Разделительный نشان می دهد برخی از بخشی از شی: اجازه دهید چای می نوشند * \ Давай выпьем чаю * * * *! (Им.п. чай) - صدای Dativ

Им.п. * = Именительный падеж (حالت نهادی).
1. شامل اسم مردانه و بی طرف با خم شدن 0 (برای مردانه تنها) و \ و یا خمیدگی - / о / -e،
مردانه: стол، конь
خنثی: окно، поле

2. شامل اسم مردانه، زنانه و مشترک با خم شدن - / а / -я
مردانه: слуга، юноша
زنانه: карта، земля
مشترک (اسم است که می تواند برای هر دو جنس استفاده می شود): сирота. балда

3. شامل اسم femilile با خم شدن 0 (بدان معنی است که هیچ واکه در فاعلی)، و پایان دادن به در -ь، -ш، -щ، -ч، - ж

همه این 3 میل 3 نوع مختلف از حروف صدادار در پایان کلمه، بسته به مورد به عنوان folows
1. Им. -0، - / о / е стол конь окно поле
Род. - / а /، - / я / стола коня окна поля
Дат. - / у /، - / ю / столу коню окну полю
Вин. неодуш. = им. п * -. شما با استفاده از اسم به عنوان در فاعلی
одуш. = род. п. = им. п. = род. п. = им. п * -. شما با استفاده از اسم در موارد زیر.
Твор. - / ом /، - / ем / столом конём окном полем
Предл. - / е / (о) столе (о) коне (об) окне (о) поле2. Им. - / а /، - / я / карта земля сирота
Род. - / ы /، - / и / карты земли сироты
Дат. - / е / карте земле сироте
Вин. - / у /، - / ю / карту землю сироту
Твор. - / ой /، - / ей / картой، -ою землёй، -ёю сиротой، -ою
Предл. - / е / (о) карте (о) земле (о) сироте


3. Им. -0، - / а / степь путь имя
Род. - / и / степи пути имени
Дат. - / и / степи пути имени
Вин. = им. па * -. شما با استفاده از اسم به عنوان در فاعلی
Твор. - / ем /، - / ом / степью путём именем
Предл. - / и / (о) степи (о) пути (об) имени

من امیدوارم که من روشن شده است. فراموش نکنید، که به عنوان در هر languge، همیشه استثناهایی از قاعده کلی در روسیه وجود دارد، اما شما همیشه می توانید روشن شک و تردید خود را با استفاده از یک فرهنگ لغت.

موفق باشید در مطالعات!

مباحث مرتبط: