Telugu Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): తెలుగు
Cách gọi khác: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: India