Telugu ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): తెలుగు
➡ Cách gọi khác: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: India
➡ Lessons - తెలుగు

Những câu hỏi

Thành viên