Telugu Native language names (autonyms): తెలుగు
Other names for this language: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: India