Telugu ➡ Native language names (autonyms): తెలుగు
➡ Other names for this language: Andhra, Tailangi, Telangire, Telegu, Telgi, Tengu, Terangi, Tolangan ("Gentoo")
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: India
➡ Mga Aralin - తెలుగు

Katanungan