English ➡ نام های زبان بومی English
➡ نام های دیگر برای این زبان Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
➡ در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. United Kingdom
➡ درس ها - English