English نام های زبان بومی English
نام های دیگر برای این زبان Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. United Kingdom