English ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): English
➡ Cách gọi khác: Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: United Kingdom
➡ Lessons - English