English

Native language names (autonyms): English
Other names for this language: Anglais, Inglés, Anglisy, Ingliz, Engels, Kiingereza
Ezekben az országokban beszélt nyelv: United Kingdom