راهنمایی

آیا تفاوت‌های مهارتی میان گویندگان زبان بومی وجود دارد؟توانایی زبانی حتی در میان گویندگان بومی نیز تفاوت‌هایی دارد.

با این حال، برای یک دانشجوی نوعی زبان خارجی، تصحیح‌شدن توسط یک گوینده بومی بسیار مفید است، چرا که گویندگان بومی می‌توانند نکات ظریف و جزیی و معنی اصلی کلمات را بیان کنند و به طور ذاتی نکات اساسی یک زبان را درک می‌کنند. ضمناً، یادگیری از چیزی جز کتاب و درس مانند اصطلاحات رایج از طریق کسب بازخوردهای یک گوینده بومی بسیار مناسب است.

آیا می‌دانستید که می‌شود از یک گوینده غیربومی نیز کمک دریافت کرد؟

مباحث مرتبط: