راهنمایی

دستورالعمل های مدیر چیست؟کاربران به طور منظم به درک آنچه تعهد شما به PolyglotClub ساخته شده است.
به همین ترتیب، PolyglotClub انتظار تمام کاربران در جلسات در زمان باشد.
PolyglotClub درک اگر برخی از اعضای تعهدات دیگر، و قادر نخواهد بود برای شرکت در یک نشست.
با این حال، سازمان دهندگان از این رویدادها را یک تماس تلفنی به آنها اطلاع دهید شما نمی خواهد وجود داشته باشد قدردانی میکنیم.
کار گروهی! همه بازیگران PolyglotClub باید به عنوان یک تیم کار می کنند. کشور مدیران، مدیران منطقه، مدیران جهانی، و اعضا باید متحد شوند.
اهداف PolyglotClub هستند به ارائه کاربران خود را با رهبری و منابع است.
این اجازه می دهد آنها را برای تبادل با شرکای، و بهبود یادگیری خود از زبان ها و فرهنگ های خارجی است.
/ منطقه مدیر مدیر کشور باید تلاش خود را ارائه هر عضو با یکی از شرکت کنندگان منطبق.
انتظار می رود مدیر مدیر کشور / منطقه را به 100٪ از تلاش های خود را در حالی که آنها اقدام به عنوان مدیران آنلاین، و در جلسات.
به نوبه خود، آنها را هم بزرگ همراه با یادگیری زبان و فرهنگ خارجی داشته باشد.
علاوه بر این افزایش دانش، مدیر کشور / منطقه شخصا بهره مند خواهند شد، اجتماعی، و حرفه ای از وضعیت خاص خود را در PolyglotClub.

بنابراین اجازه دهید تمام آن را بهترین های ما را، و از آن لذت ببرید!

درخواست برای یک مدیر کشور / منطقه مدیر موقعیت .

مباحث مرتبط:

Comments