Korean ➡ نام های زبان بومی 한국어 / 조선말
➡ نام های دیگر برای این زبان Chaoxian, Chaoxianyu, Chaoyu, Hangouyu, Hanguohua, Hanyu, Zanichi Korean, Guk-eo, Goryeomal, Koryomal
➡ در کشور های زیر با این زبان صحبت میشود. South Korea
➡ درس ها - 한국어 / 조선말