راهنمایی

توصیه نمی‌شود که آدرس ایمیل خود را در فضای عمومی منتشر کنم. چرا؟هر عاملی که موجب شود ایمیل‌تان در صفحه‌ای عمومی در دسترس قرار گیرد به احتمال فراوان موجب دریافت هرزنامه‌های بیشتر و بیشتری خواهد شد. چرا؟ از این رو که یکی از شیوه‌های فرستنده‌های هرزنامه این است که تمامی صفحه‌های ممکن را بازدید کنند و هر اطلاعاتی را که شبیه یک آدرس ایمیل است به فهرست پستی خود بیفزایند.
این کار را انجام ندهید!
به همین دلیل است که ما توصیه می‌کنیم از صندوق پستی پلی‌گلات برای ارتباط با سایر اعضا استفاده کنید.

مباحث مرتبط:

Comments