راهنمایی

چگونه به استفاده از PolyglotClub به راه اندازی یک رویداد تبادل زبان؟
در سال 2003 در پاریس راه اندازی شد، چند زبانی باشگاه شبکه اجتماعی تبادل زبان، در حال حاضر جمع آوری صدها هزار نفر از دوستداران زبان در سراسر جهان.
بین المللی برای توسعه آن با تشکر از امکان صدها نفر از جلسات برگزار شد.
هر عضو می تواند یک سازمان جلسه پیشنهاد یک رویداد تبادل زبان جدید را به جامعه تبدیل شده است.
ایجاد یک جلسه جدید در حال حاضر

مباحث مرتبط:

Comments