راهنمایی

پیشینه باشگاه پلی‌گلات چه بوده‌است؟وب سایت توسط وینست اسچیدکر ایجاد و توسعه یافته. آن
اولین بار در سال 2003 راه اندازی شده.
پاتریک روسیو در سال 2005 برای ساخت و توسعه حوادث "زندگی واقعی" به سایت پیوست و
تخصصش در آموزش زبان خارجی را برای سایت همراه داشت.
چه کسانی بنیانگزاران سایت باشگاه چندزبانی
هستند?

مباحث مرتبط: