Help

NEW ARTICLE

Lịch sử của Polyglot Club là gì?Trang web này đã được tạo ra và phát triển bởi Vincent Scheidecker. Nó đã được trực tuyến cho lần đầu tiên vào năm 2003.

Patrick Rousseau đã gia nhập vào năm 2005 để tạo ra và phát triển 'cuộc sống thực' sự kiện và mang chuyên môn của mình trong giáo dục ngôn ngữ nước ngoài.

Những người sáng lập Polyglot Club là ai?

Các chủ đề liên quan: