Mandarin Chinese ➡ 语言本名: 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語
➡ 这门语言的别称: Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese, Standard Chinese, Zhongguohua, Tayok, Hoton, Hui, Hui-Zu, Hytad, Khoton, Qotong, Xui
➡ 下列国家使用这门语言: China
➡ Lessons - 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語