Mandarin Chinese ➡ 모국어 이름 (본명): 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語
➡ 이 언어를 위한 다른 이름: Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese, Standard Chinese, Zhongguohua, Tayok, Hoton, Hui, Hui-Zu, Hytad, Khoton, Qotong, Xui
➡ 이 나라들에서 사용되는 언어: China
➡ Lessons - 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語