Mandarin Chinese ➡ Native language names (autonyms): 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語
➡ nama lain untuk bahasa ini Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese, Standard Chinese, Zhongguohua, Tayok, Hoton, Hui, Hui-Zu, Hytad, Khoton, Qotong, Xui
➡ Bahasa yang diucapkan di negara-negara ini: China
➡ Pelajaran-pelajaran - 官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語