Esperanto

Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Esperanto
Cách gọi khác: Lingvo Internacia
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Poland