Esperanto

Native language names (autonyms): Esperanto
Other names for this language: Lingvo Internacia
Language spoken in these countries: Poland