Esperanto

Native language names (autonyms): Esperanto
Other names for this language: Lingvo Internacia
Ezekben az országokban beszélt nyelv: Poland