دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Filipkn123
Filipkn123Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member new_profil
زبان تدریسی
آموختن زبان

« . »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member BojanaMila
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Leontina
LeontinaCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 280 (1%)

پیام ارسال کنید


member srdjanv
srdjanvCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member natalia_ma5
natalia_ma5Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member vesko_niko
vesko_nikoCountry: 550Nikšić
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member oxana_cher
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member MiroVuk
MiroVukCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

« My name is Miroslav and I am from Montenegro. I like meeting and talking to new people. I am learning German and I would like to practice it here. I c... »

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member tea_tea2
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Ebra19
Ebra19Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member chupiko
chupikoCountry: 550Budva
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Boris01
Boris01Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member olga_com
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member redzy
redzyCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello my name is Redzy and I m from Montenegro :) . I would like to learn some languages,and meet interesting people :) I'm studying economics and b... »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member rkristinar
rkristinarCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Gordana1965
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member gordana_ci2
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله