دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member vesko_niko
vesko_nikoCountry: 550Nikšić
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member olga_com
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member redzy
redzyCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello my name is Redzy and I m from Montenegro :) . I would like to learn some languages,and meet interesting people :) I'm studying economics and b... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member rkristinar
rkristinarCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Ekaterina_Skobeleva
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello! I am Kate. I would like to learn and practice French, Serbian, Spanish and English. I am interested in volleyball, singing, reading books an... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Hana505
Hana505Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member mi1ra
mi1raCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member jadranka_v
jadranka_vCountry: 550Nikšić
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member nada_kovac
nada_kovacCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member danijela_f
danijela_fCountry: 550Bijelo Polje
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member ozanberk52
ozanberk52Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Turkkizi1848
Turkkizi1848Country: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member jasamivana
jasamivanaCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member gulnara_ku
gulnara_kuCountry: 550Podgorica
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله