دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Titoby
TitobyCountry: 527Douala
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member jose-12
jose-12Country: 527Yaounde
زبان تدریسی
آموختن زبان

« je suis moi et reste moi »

امتیاز اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member darlin_hya
darlin_hyaCountry: 527Yaounde
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Stevekompany
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member vicky_long
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member L_binky
L_binkyCountry: 527Yaounde
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Je cherche un correspondant avec que je pourrais discuter pour m'aider à ameliore mon anglais »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Gabrielbylal
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Gilles-jonas
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member dabams_asa
dabams_asaCountry: 527Yaounde
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member BERTOUA
BERTOUACountry: 527Bertoua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member jules_tcha
jules_tchaCountry: 527Yaounde
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member hiacynthe
hiacyntheCountry: 527Yaounde
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member wilson_amb
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member affue_mich
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Rameaux
RameauxCountry: 527Douala
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member diane-raissa1
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member larame
larameCountry: 527Douala
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello i live in Douala if you want to improve your french write me »

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member corinne91
corinne91Country: 527Yaounde
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله