دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member ArielleD
ArielleDCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Joanito
JoanitoCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Kognass
KognassCountry: 536Cotonou
زبان تدریسیfon
آموختن زبان

« I'm statistician in ministry of commerce in my country and i want to improve my level english. »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member alima_dafi
alima_dafiCountry: 536Cotonou
زبان تدریسیbbaddn
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member razackoguele
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member gbewanou
gbewanouCountry: 536Porto Novo
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member waris_dedo
waris_dedoCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Guy-valery
Guy-valeryCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Jacquousky
JacquouskyCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member alexe_kout
alexe_koutCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member suzel01
suzel01Country: 536Abomey Calavi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Missjany
MissjanyCountry: 536Abomey Calavi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Montanus
MontanusCountry: 536Abomey Calavi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Nicksama
NicksamaCountry: 536Porto Novo
زبان تدریسی
آموختن زبانmfe

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member damendra_o
damendra_oCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member karasti19
karasti19Country: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Kudrat
KudratCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member hans_dovon
hans_dovonCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله