دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member karasti19
karasti19Country: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Kognass
KognassCountry: 536Cotonou
زبان تدریسیfon
آموختن زبان

« I'm statistician in ministry of commerce in my country and i want to improve my level english. »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Kudrat
KudratCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member hans_dovon
hans_dovonCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member ASSIATIN
ASSIATINCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Anselme
AnselmeCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member koffi_gnas
koffi_gnasCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member price_marx
price_marxCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member abdelo
abdeloCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member paulnakpon
زبان تدریسیfon
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member benola_dja
benola_djaCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Pol-NAKPON
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member herald_sam
herald_samCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member ismo_king
ismo_kingCountry: 536Cotonou
زبان تدریسیddn
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member temmanuel
temmanuelCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member MALIKIAbrazizou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member AGBEILLE
AGBEILLECountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Cadlec
CadlecCountry: 536Cotonou
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله