پاسخ دهید - Español

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
What is good morning in spanish ?
پاسخ دهید
  • 4 جوابات
martha_her2 profile picture martha_her2July 2019
Buenos días
Nikolay23 profile picture Nikolay23June 2019
Buenos días
EnterSandman profile picture EnterSandmanAugust 2019

Buenos días