پاسخ دهید - Español

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
What is good morning in spanish ?
پاسخ دهید
  • 5 جوابات
martha_her2 profile picture martha_her2July 2019
Buenos días
Nikolay23 profile picture Nikolay23June 2019
Buenos días
Maciej_91 profile picture Maciej_91July 2019
Buenos dias
EnterSandman profile picture EnterSandman4 هفته ی پیش

Buenos días