دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member ultimate963
ultimate963Country: 505Islamabad
زبان تدریسی
آموختن زبان

« an extrovert person.. willing to learn different culture, love to travel world »

امتیاز اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


member sahil_jan
sahil_janCountry: 505Karachi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Asher98
Asher98Country: 505Karachi
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Wolf by nature »

امتیاز اعتماد: 5 395 (16%)

پیام ارسال کنید


member Night_Crawler
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Come on in to know more, it will be a roller-coaster ride, I promise »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Aminmuhammmad
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Shamanshah
ShamanshahCountry: 505Karachi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Waseem2512
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member TalhaMZ94
TalhaMZ94Country: 505Rawalpindi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member yaseer125
yaseer125Country: 505Lahore
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member muhammedowais
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member waseem_ull
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member AishaMehr10
AishaMehr10Country: 505Islamabad
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 50 (1%)

پیام ارسال کنید


member Meme222
Meme222Country: 505Lahore
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi I love learning new languages. I can help you converse in english. »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member FatimaJJ
FatimaJJCountry: 505Karachi
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member irum_shahz
irum_shahzCountry: 505Gujranwala
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member hassan_raz
hassan_razCountry: 505Islamabad
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member zakiralikhan972001
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member bint-e-Asad
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I like reading, cooking, baking and travelling. New-found interests include knitting, gardening. I write too but most of the passages are a string of ... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله