دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Yyy6516
Yyy6516Country: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi .. I'm Younis from sultanate of Oman. I speak Arabic as a mother tongue. I can speak English. French and Spanish. Welcome to my account »

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Radian
RadianCountry: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

« looking for new friends to improve ourselves, with pure words »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member 3ly_02
3ly_02Country: 522Muscat
زبان تدریسیarz
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member zainanb
zainanbCountry: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Mkmkm
MkmkmCountry: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member MOHAMMED24
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Ameer788
Ameer788Country: 522Salalah
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Khayalhalim
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Barwani
BarwaniCountry: 522Muscat
زبان تدریسیacx
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Jumana79
Jumana79Country: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member ghaidaa_az
زبان تدریسیarz
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member dllnxz
dllnxzCountry: 522Muscat
زبان تدریسیacxafb
آموختن زبان

« A smart girl does not give up. »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member hafs
hafsCountry: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Abureem
AbureemCountry: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member dahab_raza
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member hash2020
hash2020Country: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member tanweergcc
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member saidfd44
saidfd44Country: 522Muscat
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله