Polish

母国語の名前(本名) Język polski / Polszczyzna
この言語に対する別名 Polština, Polnisch, Lengyel, Lenku
これらの国々で話される言語 Poland